09.01.2019
Jana Kodymová DiS.

Rada města jednala poprvé v roce 2019

První schůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 8. ledna. Vybrané body, které projednala, přináší tisková zpráva. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

 

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 12/1: Kompletní informace o stavu nového územního plánu Liberec

O pořízení nového územního plánu města Liberec rozhodlo Zastupitelstvo města Liberce dne 31. 5. 2007. V úterý radou projednaný materiál poskytuje kompletní informace o stavu pořízení nového územního plánu Liberec (ÚP) a navrhuje další postup, popisuje historii a průběžné dílčí úkony při pořizování UP, základní informace o územním plánování, jednotlivých zúčastněných subjektech a také informace o roli určeného zastupitele. Tím je primátor města Jaroslav Zámečník. Zastupitelé města mohou do procesu pořízení územního plánu vstupovat pouze prostřednictvím určeného zastupitele. Kontrolu nad procesem pořizování vykonává Krajský úřad LK.

V dubnu 2018 byla projektantem územního plánu odevzdána finální dokumentace pro veřejné projednání nového návrhu. Po kontrole pořizovatelem byl nový návrh územního plánu pro veřejné projednání zveřejněn od 18. 5. 2018 do 3. 7. 2018. Veřejné projednání proběhlo 26. 6. 2018. K návrhu přišlo přibližně 570 námitek a připomínek, 8 stanovisek dotčených orgánů a stanovisko krajského úřadu k dozorové činnosti.

V současné době je na území města Liberec pořizováno celkem 10 strategických změn, které jsou v různé fázi procesu projednání. Dále je na území města Liberec zadáno celkem 18 studií. Některé z nich jsou v pokročilé fázi projednání a úprav, některé jsou pouze zadané a nebyly vypracovány.

Celkové dosud uhrazené náklady na pořízení a projednání nového územního plánu Liberec jsou 21 729 680 Kč, ve kterých nejsou zahrnuty personální náklady na zaměstnance magistrátu. V současné době město čerpá nově poskytnutou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu („IROP“) Návrh územního plánu města Liberec CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0004682. Výše poskytnuté dotace je 4 741 506 Kč. Dotace je podmíněna vydáním ÚP v nejzazším termínu do 30. 11. 2019. Radní vědí, že je tento termín je nereálný, proto rozhodli o zaslání žádosti o prodloužení trvání projektu s dotací do 31.12. 2022.  Vizí Rady města Liberce je pořídit nový územní plán města nejpozději v prosinci 2021.

Materiál bude projednávat Zastupitelstvo města Liberce 31. ledna 2019.

 

Náměstek Jiří Němeček

Mimo RM: Rekonstrukce plaveckého bazénu – aktuální stav

V přípravě rekonstrukce městského plaveckého bazénu město pokročilo dál. Došlo k několika zásadním změnám. Rada architektů, která je poradním orgánem vedení města, nedoporučila rozšíření areálu o další bazén v délce 25 metrů, jehož potřeba se z hlediska dlouhodobého rozvoje stále více prokazuje. Radu architektů k tomuto doporučení vedl závazek uceleného vzhledu a jednotného vizuálu objektu. Přístavek nového bazénu, včetně šaten,  by ucelenost objektu výrazně narušil. Vnější vzhled a půdorys budovy tak zůstane nezměněn.

 V tuto chvíli nechává město zpracovat studii, která by vyřešila vnitřní uspořádání šaten bazénu. Studie by měla vyhodnotit, zda by společné  šatny se skříňkami a několika individuálními převlékárnami vyřešily komplikace s častou obsazeností šaten. Šatna by byla určena pro jednu rodinu. Podle zpracované studie se pak nejvhodnější  koncept šaten a jejich umístění zrealizuje.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 2/1: Aktualizační dodatky k pojištění majetku a odpovědnosti

Statutární město Liberec zadalo a realizovalo ve veřejné nadlimitní zakázce pojištění majetku a pojištění odpovědnosti v květnu 2018. Tyto pojistné smlouvy byly podepsány 1. 10. 2018 a platí od 1. 1. 2019 na jeden rok. Vítěz veřejné zakázky Česká pojišťovna a.s. má podle svých vnitřních předpisů vždy k ultimu roku povinnost vytvořit aktualizační dodatek. Dodatky jsou shrnutím změn, které proběhly k 31. 12. 2018. Celková cena placeného pojistného ročně je zaokrouhleně 7 milionů korun ročně. To je o 2 miliony korun ročně méně než statutární město Liberec platilo v předchozích čtyřech letech pojišťovně Kooperativa.

Aktualizační dodatky řeší:

· pojištění kostela Nejsvětější trojice ve Vratislavicích

· rekonstrukci MŠ a ZŠ Vratislavice

· výstavbu parku Nové Vratislavice a další navýšení hodnoty budov podle podkladů SML

· objekty ve Sportovním areálu Svojsíkova v Liberci

 · rozšíření kamerového systému Městské policie.

A dále se aktualizace týká seznamu pojištěných základních a mateřských škol v Liberci a retroaktivního krytí škod.

 

 

Náměstek Jiří  Šolc

Bod č. 13: Zajištění náhradní autobusové dopravy pro ZŠ náměstí Míru

V minulém roce statutární město Liberec a společnost ČSAD uzavřely smlouvu na 1,2 mil Kč na zajištění náhradní autobusové dopravy po dobu rekonstrukce základní školy náměstí Míru v Ruprechticích. Finanční objem byl vyčerpán v prosinci 2018. V úterý tedy liberečtí radní schválili smlouvu novou, ve které je aktuálně výše úhrady za dopravní výkony navrhována na 2 miliony korun.

Náhradní autobusovou dopravu zajistilo město pro žáky, učitele a ostatní personál  základní školy náměstí Míru v Ruprechticích. Svozové autobusy budou po dobu rekonstrukce školy jezdit v ranní špičce do osmi hodin ve směru z Ruprechtic do náhradních prostor na Technické univerzitě v Liberci (TUL) a do tělocvičny na tř. Svobody v Liberci – Harcově. Stejně tak  v dopoledních a odpoledních hodinách, a to vždy v obou směrech, tedy jak od TUL do ZŠ, tak ze ZŠ do náhradních prostor a tělocvičny na TUL.

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 8: Přidělení bytů v rámci projektu Housing First

Další tři  startovací byty budou v rámci projektu Housing First přiděleny rodinám v akutní bytové nouzi. Housing first zprostředkovává nezásluhovým způsobem co nejdříve vlastní bydlení jako základní lidskou potřebu a východisko pro důstojnou existenci (odtud název Housing First - bydlení především). Nyní město přidělí dva  byty o  velikosti 3+kk a jeden byt o velikosti 1+kk. Žadatelé byli vybráni v listopadu 2018. Nájemní smlouva bude uzavřena na jeden rok s možností prodloužení.

Všichni žadatelé museli prokázat nejméně půlroční vztah k Liberci, souhlasili předem se statusem zvláštního příjemce dávek (platby za nájem z úřadu práce půjdou rovnou městu) a s intenzivní sociální prací. Právě flexibilní sociální podpora je podmínkou nejpodstatnější, protože bude napomáhat řešení dalších souvisejících problémů, jako jsou možné závislosti, snížená finanční gramotnost, chybějící motivace k práci apod.

Bod č. 14: Jmenování členů dozorčích rad příspěvkových organizací SML jako komisí RM

Pro nový volební cyklus 2018 - 2022 byly zřízeny dozorčí rady jako poradní a iniciační orgány rady města v oblasti financování, hospodaření i rozvoje. Ve čtyřech kulturních příspěvkových organizacích s regionálním přesahem je pak po jednom místu v dozorčí radě vyhrazeno zástupci Libereckého kraje. Nově se obsazuje dozorčí rada DDM Větrník a Městských lesů Liberec.

Liberečtí radní svým usnesením zřídili dozorčí rady příspěvkových organizací statutárního města Liberce jako komisí rady města takto: Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Botanická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec, Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, Komunitní středisko Kontakt, Dům dětí a mládeže Větrník Liberec, Městské lesy Liberec.

Dozorčí rady mají vnést do správy velkých příspěvkových organizací (PO) města nejen nový prvek kontroly zřizovatelem, ale také vzájemně účinné komunikace. Dozorčí rady nemohou v žádné míře redukovat kompetence vyhrazené ředitelům PO, ale naopak pomoci jim s rozvojem organizací, zavést kontinuální proces efektivní informovanosti zástupců politických subjektů, zvolených do zastupitelstva města, o každodenním chodu a potřebách organizací, ale také účinnější sledování a vyhodnocování hospodářských, návštěvnických i odborných výsledků příspěvkových organizací jejich zřizovatelem.

Nastavení cookies