02.06.2016
Karel Horník

Parky Lidové sady I

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti.

Předmětný projekt řešil regeneraci parkových ploch: Sukovo náměstí – Liberec a Prokopa Holého – Liberec.
Park Sukovo náměstí byl doplněn komunikačním systémem s pěším chodníkem, parkové úpravy byly doplněny vybaveností a veřejným osvětlením.
Parková plocha Prokopa Holého se stala místem pro krátkodobou rekreaci obyvatel. Realizace projektu zajistila možnost pro všechny věkové kategorie návštěvníků parku. Vzniklo zde prostředí, které je vybaveno jak hracími prvky pro nejmenší, tak i pro další věkové kategorie dětí. Dospělí zde najdou místo pro odpočinek a procházky mezi upravenou původní zelení a novou výsadbou dřevin a bylin.

Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec.

Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1092/S mezi statutárním městem Liberec a Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod byla podepsána dne 2. 5. 2011. Poskytnutá dotace činila dle smlouvy 92,5 % z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 8 466 064,60 Kč.

Celkové způsobilé výdaje projektu dle plánu byly k 30. 6. 2015 ve výši 9 152 502,60 Kč, z toho dotace EU 8 466 064,90 Kč.
Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2012.
2012: podána ŽoP ve výši 8 459 733,34 Kč
- CZV celkem 9 145 658 Kč, proplacena dotace 8 459 733,34 Kč

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 8 459 733,34 Kč.

 

      

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a bude spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

Nastavení cookies