02.06.2016
Karel Horník

ZŠ Lesní – Úprava parteru

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti. 

Cílem projektu bylo využití venkovního prostoru školního areálu tzv. parteru pro vzdělávání a volnočasové aktivity v bezpečném prostředí areálu školy. V rámci projektu došlo k odstranění stávajícího povrchu školního dvora - nevyhovující dlažby, asfaltových ploch a trávníků a celkové výměně povrchu plochy školního dvora instalací ploch zeleně, zahradní dlažby, venkovního mobiliáře. Vynucenou investicí byla výměna lapolu a výškové sjednocení jednotlivých přípojek IS.

Dále byl vytvořen koridor pro přechod mezi pavilony pro žáky a učitele, vyřešena zástěna pro zásobování kuchyně a odpadové hospodářství. Návazně došlo k opravě stávajícího oplocení venkovního areálu školy s vybudováním sezení u hlavního vstupu do školy. V rámci úpravy parteru vznikl amfiteátr pro výuku v netradičním prostředí. Půlkruhovitý stupňovitý amfiteátr bude využit pro výuku i pro kulturní akce dětí a rodičovské veřejnosti.

 

Předkladatelem projektu bylo statutární město Liberec. 
Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1037/S mezi statutárním městem Liberec a Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod byla podepsána dne 22. 10. 2010. Poskytnutá
dotace činila dle smlouvy 92,5 % z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 15 338 688,45 Kč.
Celkové způsobilé výdaje projektu dle plánu byly k 30. 6. 2015 ve výši 16 582 365,98 Kč, z toho dotace EU 15 338 688,45 Kč.

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2011.
2011: podána ŽoP ve výši 13 733 616,96 Kč 
- CZV celkem 14 812 157,93 Kč, proplacena dotace 13 701 246 Kč

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 13 701 246 Kč. 

 

      

 

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a bude spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

Nastavení cookies