10.09.2020
Karel Horník

PROJEKT: NISA – ROZVOJ TURISTICKÝCH STEZEK - POUTNÍ STEZKA

CBC – přeshraniční spolupráce – grant Phare Evropské unie

Název projektu:

Nisa – rozvoj turistických stezek - Poutní stezka

 

Popis projektu:
Projekt řešil rekonstrukce turistických stezek v Euroregionu Nisa. Jednotlivé obce se zapojily do projektu podle svých možností. Město Liberec se podílelo na projektu rekonstrukcí Poutní stezky, která měří 17,847 km. Po celé trase jsou na křižovatkách instalovány rozcestníky, na vybraných místech jsou zřízena odpočinková místa. Tam, kde to bylo nutné, byla erozní a zvodnělá místa ošetřena a stabilizována. Po trase jsou rekonstruovány dřevěné lávky, mostky, upraveny studánky, koryta potoka, haťové chodníky. Stabilizace cest je provedena perkem, dřevěnými či kamennými svodnicemi.

Souhrnné údaje:
Náklady celkem .. 900 000,-Kč
Z toho podíl Phare .. 72 %
Český podíl .. 28 %
Investor .. Město Liberec

Záměr:
Záměrem bylo zrekonstruovat a zprovoznit Poutní stezku, která je součástí Rozvojového konceptu turistických stezek v Euroregionu Nisa. V  současné době patří mezi nejvíce zatížené a nejfrekventovanější trasy v  Chráněné krajinné oblasti Jizerských hor. Na mnoha úsecích je tato trasa využívána jako cyklistická a proto bylo nanejvýš nutné provést potřebné opravy. Posláním celého projektu je omezení zátěže území v intencích vyhlášek o zřízení chráněné krajinné oblasti a dalších předpisů.

Cíl:
Rozvoj turistického ruchu v našem regionu je zahrnut ve střednědobém akčním plánu pro Euroregion Nisa v projektu Phare CBC z roku 1999 v  „Rámcové studii rozvoje cestovního ruchu“ (projekt č.CZ9502.04.01.0003). Důležitým aspektem je začlenění a návaznost na mezinárodní turistické trasy E 10 a E 3, kde je předpoklad vyšší návštěvnosti turistů.

Přeshraniční účinnost:
Realizace celého projektu tj. rekonstrukce turistických stezek v  Euroregionu Nisa přispěla ke zvýšení návštěvnosti zahraničních turistů z  Německa a Polska.

Popis Poutní stezky:
Poutní stezka začíná v Liberci v Lidových sadech, pokračuje po modře značené stezce přes Mlynářův kříž, Rudolfovem kolem elektrárny, po živičné cestě Panenská stráň k rozcestníku u přehrady, kolem vodní nádrže Bedřichov na Černé Nise až k rozcestníku Nad přehradou. Odtud po zpevněné živičné účelové Uhlířské cestě krátce po žlutě značené turistické stezce až k rozcestníku Pod Olivetskou horou, dále po modře značené Liberecké cestě a Nové poutní cestě údolím Malého Bílého Štolpichu až do Ferdinandova k lesní restauraci U Novotných a dále po asfaltové silnici do Hejnic na náměstí, kde trasa končí.

kontaktní osoba:
statutární město Liberec
odbor rozvoje a územního plánování

tel.: 485 243 575

Nastavení cookies