10.09.2020
Karel Horník

Aktualizace dopravního generelu města

Projekt: Aktualizace dopravního generelu města-návrh městského vnitřního okruhu
Iniciativa společenství:  Interreg III A – Česko-Sasko
Priorita: H - Infrastruktura
Opatření: H 1 – Dopravní infrastruktura
Předmět podpory: zpracování dopravního průzkumu s přeshraničním vztahem
Stručný obsah: Navrhnout optimální řešení průjezdu města Liberec, vytvořit funkční dopravní okruh, který by usnadnil nejen snadný průjezd, ale i orientaci účastníků silniční dopravy. Při návrhu vyjít ze stávajícího ÚP, z analýzy dopravního zatížení silnic I. třídy, nových aktivit ve městě (budování velkých obchodně-zábavních center), otevření silnice I/14 na Jablonec, využít v maximální míře stávající uliční síť, doporučit varianty řešení křižovatek, navrhnout korekci kategorizace komunikací. Zpracovatel studie bude vycházet ze zadání zadavatele a zapracuje projednané připomínky ze strany partnera projektu – města Žitava.
Konečná verze bude prezentována nejen zástupcům Liberce, ale i představitelům Žitavy.
Tato studie se stane podkladem pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace pro jednotlivé etapy výstavby a jako vstup pro Dopravně informační studii-návrh městského orientačního a informačního systému pro motoristy.
Datum zahájení projektu: 31.5.2005
Datum ukončení projektu: 31.12.2005
Doba trvání projektu: 7 měsíců
Žadatel: Statutární město Liberec
Partner: Stadt Zittau ( Knupfer, Hiltscher, Kubiak)
Popis problému, který projekt řeší: Převzetí dopravní zátěže z  komunikací protínající původní historickou část města, zklidnit dopravu v  centru, vyloučit nebo alespoň omezit průjezdní dopravu. Navrhnout ekonomicky a technicky proveditelnější variantu průjezdu centrem města než je varianta tunelů Kailův vrch a Šaldovo náměstí.
Klíčové činnosti v projektu:
1. Odbor strategie a územní koncepce zadal zpracovatele studie, uzavřel s ním smlouvu o dílo  (Valbek spol. s.r.o.) – 31.5.2005
2. První společné jednání zadavatele, vedoucího projektu, zpracovatele a  zástupců partnera projektu Stadt Zittau nad 1.návrhem  rozpracované studie – připomínky a náměty – 12.10.2005
3. Zapracování připomínek
4. Druhé společné setkání zadavatele, vedoucího projektu, zpracovatele a  zástupců partnera projektu nad 2.návrhem  rozpracované studie – 10.11.2005
5. Dopracování konečné verze
6. Prezentace studie zpracovatelem, zhotovení prezentačního panelu, prezentace dopravního modelu – 19.12.2005
7. Převzetí studie 20.12.2005, předání studie partnerovi projektu
Cíle projektu:  připravit podklad pro další stupně přípravy a realizace projektu, který
v dopadu přinese zlepšení dopravní infrastruktury ve společném pohraničí,  lepší informační a navigační systémy s cílem napojení lokálních a regionálních komunikací na nadregionální dopravní cesty.
Statutární město Liberec a město Žitava podepsaly 1.5.2004 Dohodu o  spolupráci a partnerství za účelem dosažení většího prospěchu regionu. Jedním z bodů spolupráce je příprava společných projektů a vzájemná informovanost o velkých rozvojových aktivitách obou měst. Vytvoření studie vnitřního okruhu splňuje všechna kritéria této spolupráce-
v situaci bude zanesen nejen dopravní model průjezdu centrem  a napojení na nadregionální komunikační síť , ale vyznačeny i větší připravované nebo rozestavěné aktivity, řešena bude i doprava v klidu. Připomínky partnera ke studii a na druhé straně studie sama představená v Žitavě v  době přípravy ÚP Svobodného státu Sasko bude mít dopad na napojení komunikační sítě místní na německou( B 178-I 35)

Výstupy/ výsledky projektu:
Urbanistická studie – dopravní model, řešení křižovatek, navigace návštěvníka města Liberec, podklad pro další stupně přípravy realizace, případně podklad pro změny ÚP – v konečném dopadu snížení emisí z  dopravy, zvýšení bezpečnosri silničního provozu, snížení nehodovosti a  střetů pěších a aut, snížení hluku v centru a zklidnění dopravy v  centru, zkrácení přepravních časů
Velmi důležitým výstupem projektu je upevnění spolupráce měst na problémech společného příhraničního prostoru.

Financování projektu:
Celkové náklady projektu:   528.610 Kč
Spoluúčast EU     396.458 Kč
Spoluúčast SML    132.152 Kč

Projekt byl předfinancován SML
Žádost o uvolnění prostředků byla předána 23.1.2006
Prostředky z EU přijdou na zvláštní účet projektu SML.


Kontakt :  Ing. Dana Štefanová
  Tel: 485 243 502
  Stefanova.dana@magistrat.liberec.cz

 

Nastavení cookies