10.09.2020
Karel Horník

Čistá Nisa – vizitka Euroregionu Nisa

Projekt: Čistá Nisa – vizitka Euroregionu Nisa
Program : Interreg III A Česko - Polsko
Předmět podpory : setkání, komunikace , ŽP
Zahájení projektu : 08/2006    Ukončení projektu : 1/2007
Žadatel : Nadace rozvoje lokální demokracie- Centrum lokální samosprávy v Jelení Goře
Partner : Statutární město Liberec

Popis projektu :
Polsko-česko-německá konference a trojjazyčná publikace týkající se problematiky kvality vod Lužické Nisy a jejího povodí. Konference je pokračováním dlouholeté spolupráce pracovní skupiny Čistá Nisa, která se zapojuje do aktivit pro zlepšení čistoty vod Nisy. V důsledku jednání konference bude vypracována trojstranná deklarace obsahující nejdůležitější činnosti, které mají být realizovány v nejbližších letech.
Obecný cíl: Intenzifikace trojstranné polsko-česko-německé spolupráce pro ochranu životního prostředí.
Přímý cíl: Podpora aktivit pro: zlepšení kvality vody Lužické Nisy, další rozvoj společného systému varování v případě poruchy, lepší využití Lužické Nisy a jejího povodí k účelům cestovního ruchu a k  hospodářským účelům.
Cílové skupiny: členové pracovní skupiny Čistá Nisa, představitelé lokální, regionální a státní administrativy, představitelé výzkumných jednotek a nevládních organizaci z Polska, České republiky a Německa
Výstupy:
- účast  100 osob z tří států během dvoudenní konference týkající se problématiky vod Lužické Nisy a jejího povodí (prezenční listina) 40  účastníků(Polsko), 30 účastníků(Německo), 30účastníků(ČR)
- polsko-česko-německá publikace – náklad 1000 ks
- vznik trojstranné polsko-česko-německé deklarace vyznačující směry dalších aktivit pro zlepšení čistoty vod Nisy (deklaraci zpracují pracovní skupiny v průběhu konference)
Výsledky:
- ukazatelem úspěchu projektu bude informace, v jaké míře jsou realizována rozhodnutí trojstranné deklarace.
Rok po ukončení projektu se bude provádět anketový výzkum ke stanovení stupně pokročilosti realizace rozhodnutí deklarace. Zástupcům tří států pracovní skupiny Čistá Nisa bude zaslaných 18 anket. Předpokládá se, že alespoň 50% dotazovaných osob potvrdí pokročilost úkolů.
Partneři projektu :
Svazek obcí zhořelecké oblasti (ZWIĄZEK GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ),
ul. Domańskiego 6, 59-900 Zgorzelec
Statutární město Liberec ,nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

 


Míra zapojení Statutárního města Liberec
Koordinace přípravných činností na české straně (určení seznamu účastníků, určení přednášejících apod.).
Pomoc na etapě vlastní realizace projektu:
- pomoc při pozvání hostů z ministerstva
- jednání s českými účastníky projektu, pomoc při shromažďování konferenčních materiálů apod.

 

Nepožaduje se finanční účast SML v Liberci.
Rozpočet projektu:
Výdaje v Kč,€ Financování v Kč,€ Podíl v %
Způsobilé výdaje  Prostředky z FMP INTERREG IIIA/ERDF 82 236,00 75%
Nezpůsobilé výdaje     
Národní veřejné zdroje
(státní, regionální, lokální)     
    

  Vlastní prostředky 27 412,00 25%
  Příjmy z projektu      

Celkové výdaje  Celkem 109 648,00 100


Koordinátor za Statutární město Liberec : JUDr. Marek Řeháček- tajemník, Bc. Oldřich Šlambora-vodoprávní úřad

Nastavení cookies