10.09.2020
Karel Horník

ZŠ Husova – nové školící centrum

Projekt: ZŠ Husova – nové školící centrum
Program: Iniciativa společenství – CBC Phare 2002 - přeshraniční spolupráce
Grantové schéma v česko-německém příhraničním regionu na podporu hospodářského rozvoje a lidských zdrojů
Předmět podpory : infrastruktura škol a školících center pro rozvoj lidských zdrojů, lepší zaměstnatelnost na trhu práce, upevnění kontaktů vzdělávacích institucí na obou stranách hranic
Stručný obsah :
Výměna všech oken na ZŠ Husova, reko datových rozvodů, pořízení serveru, pořízení PC   + software, pořízení 2 ks tiskáren, kopírky, dataprojektoru
týdenní společný tábor pro 50 žáků ZŠ Husova a školy z Bautzenu v Liberci
rekvalifikační kurs pro nezaměstnané za spolupráce ÚP – zopakování základů NJ- obchodní NJ- certifikáty o absolvování rekvalifikačního kurzu
Příprava projektu : 6/2004 – 12/2004
Datum zahájení projektu : 1.2.2005
Datum ukončení projektu : 1.12.2005
Žadatel : Statutární město Liberec
Partner : ZŠ Husova, ZŠ Bautzen, u rekvalifikačního kurzu i Úřad práce
Klíčové činnosti :
1. Podpis smlouvy o poskytnutí grantu 31.1.2005
2. Schůzka projektového týmu 2/2005
3. Podpis smlouvy se společností Regioplan s.r.o. na zhotovení tendrové dokumentace a organizaci VŘ
4. Zhotovení tendrové dokumentace pro vypsání VŘ na výměnu oken a na  rekonstrukci stávajících datových rozvodů a nákupu 21 ks PC a software, serveru, 2 tiskáren a dataprojektoru a vymalování-dle pravidel „New Prag“, FIDIC Red Book nebo Green Book, Technická specifikace, Výkaz výměr, Výkresy  - zhotovitel Regioplan s.r.o. – předáno 21.3.2005
5. Konzultace na CRR - Ing.Nachtigalová, schválení tendr.dokumentace, termín VŘ
6. Vyhlášení VŘ – 29.4.2005
7. Hodnotící komise pro výběr-2.6.2005
8. Schválení výsledku VŘ – materiál v RM 21.6.2005
9. Memorandum z předsmluvního jednání  20.6.2005
10. Podpis smlouvy s dodavatelem – 11.7.2005  Dodavatel: Dynast s.r.o. Jablonec/N
11. Předání staveniště – 12.7.2005, info CRR Chomutov o zahájení projektu
12. Žádost o I. platbu – záloha 80 % částky grantu   1.8.2005
13. Společný týden čs. a německých školáků ve dnech 14.-21.8.2005, účast 50 dětí –z toho 25 čs. a 25 německých
14. Záloha na účtu města 22.9.2005
15. Vyhodnocení setkání česko-německých dětí – 1.- 2.10.2005
       ( příloha VI.)
16. Vlastní rekonstrukce školy a vybavení novým zařízením 12.7. – 21.10.2005
17. Dne 3.10.2005 podpis smlouvy s auditorem projektu – HZK Audit s.r.o. Zlín
18. Ukončení investiční části projektu, převzetí díla – 21.10.2005
19. Kurz  NJ pro nezaměstnané – zvýšení znalostí obchodní NJ  ve dnech 1.11.- 25.11.2005 ( příloha VII.)
20. Jednání na CRR Chomutov - závěrečné vyúčtování projektu, instrukce 16.11.2005
21. Slavnostní ukončení projektu – odhalení pamětní desky  9.12.2005
22. Audit projektu, závěrečná zpráva 
23. Žádost o úhradu zbývajících prostředků EU
Výsledky(výstupy)projektu:
1. Zlepšení vybavenosti ZŠ - výměna 311 oken, rekonstrukce datových rozvodů, pořízení PC   + software, pořízení 2 ks tiskáren, kopírky, dataprojektoru a serveru
2. Uspořádání týdenního pobytu pro 50 žáků ZŠ Husova a školy v Bautzenu – nové kontakty, rozšíření spolupráce, zlepšení jazykových schopností
3. Nové webové stránky společné se školou v Bautzenu
4. Rekvalifikační kurz pro 20 lidí  - zopakování základů NJ a rozšíření znalostí o obchodní NJ   s cílem lepšího uplatnění absolventů kurzu
Financování projektu :
Celkové náklady projektu :  288.764 EUR
Spoluúčast EU ( Phare ) :  216.573 EUR
Spoluúčast SML :     72.191 EUR

Projekt předfinancovalo SML do doby poskytnutí zálohy ve výši 173.258,40 EUR
Po ukončení projektu bylo požádáno o uvolnění doplatku dotace z EU ve výši 43.314,60 EUR.
Po kontrole CRR bude požádáno u faktur hrazených z podílu Phare o vrácení DPH.
Jak doplatek, tak vrácení DPH přijde do rozpočtu SML.


Kontakt :  Ing. Dana Štefanová
  Tel: 485 243 502
  Stefanova.dana@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies