Adaptační strategie pro Liberec


 

Projekt: Adaptační strategie pro Liberec

Cíl projektu: Zpracování analýzy rizik, příprava adaptační strategie města na změnu klimatu a její začlenění do strategických materiálů města.

Aktuality

25.10.2021

Anketa: Liberec a změna klimatu. Jaká opatření uvítáte?

Názory obyvatel pomohou při volbě metod a kroků, které musí město Liberec zajistit, aby omezilo dopad klimatických změn na své území.
 
12.10.2021

Větru, dešti ani vyšším silám neporučíme

Problémy s počasím a porucha letedla způsobily prodloužení projektu. Důležitý průzkum závislý na vhodných atmosferických podmínkách se posouvá na příští léto.
 


O projektu

Období realizace: 06/2021 – 12/2022
Předpokládané celkové výdaje: 1.380.000 Kč
Výše dotace SFŽP: 186.300 Kč (13,5%)
Výše grantu z Norských fondů: 1.055.700 Kč (76,5%)
Vlastní podíl SML: 138.000 Kč (10%)
Akceptační číslo: 3194100006


Adaptační strategii budou tvořit 3 části s následujícím časovým harmonogramem:

  • analytická část (06/2021 - 12/2021)
  • návrhová a implementační část (11/2021 - 04/2022)
  • akční plán (04/2022 - 06/2022)

Součástí Adaptační strategie bude rovněž manažerské shrnutí. Finální verze bude sloužit jako jeden z výchozích dokumentů pro zpracování následných koncepčních a strategických dokumentů města (např. územní plán, urbanistické a architektonické studie, komplexní model nakládání s vodami).

Požadované výstupy:
- mapa teplot povrchu daného území
- mapa fyziologického stavu vegetace na daném území
- aktuální digitální model reliéfu a povrchu daného území


Statutární město Liberec je součástí Paktu starostů a primátorů. Toto hnutí se zaměřuje na místní klimatická a energetická opatření. Liberec se v této oblasti dosud věnoval převážně snižování energetické náročnosti, vnímána je ale také potřeba reagovat na projevy změny klimatu. 
V regionu Střední Evropy lze podle klimatických modelů očekávat nárůst negativních jevů jako je sucho, vlny veder, extrémní přívalové srážky a bleskové povodně. Vyšší intenzita klimatických extrémů je přitom patrná již z dat posledních let. Tyto změny jsou spojeny s rozličnými dopady, které se více či méně promítají do všech oblastí lidské činnosti a tedy i městského prostředí. 
Adaptační strategie pro Liberec by tak měla zmapovat a zhodnotit zranitelnost města ve vztahu ke klimatickým změnám a navrhnout konkrétní opatření ke zmírnění dopadů těchto změn na život obyvatel Liberce. 
V rámci projektu proběhnou i workshopy, na kterých budou odborné veřejnosti a zástupcům SML představeny výstupy projektu.

Celkové náklady projektu činí 1 380 000 Kč, projekt získal dotaci ze SFŽP financovanou z Norských fondů 2014-2021 v rámci výzvy č. SGS-3 OSLO ve výši 90% způsobilých nákladů (1 242 000 Kč). Zbývajících 10% tedy 138 000 Kč pokrývá SML z vlastních zdrojů. 
Předpokládané dokončení projektu "Adaptační strategie pro Liberec" je plánováno do konce roku 2022.


Stav projektu:

06-08/2021  Sběr dat a podkladů pro Adaptační strategii
06/2021        Uzavření smlouvy se zhotovitelem (876 000 Kč bez DPH)
01-05/2021  Výběrové řízení na zhotovitele Adaptační strategie, vítězem se stala společnost ASITIS – Czech Globe
01/2021        Podpis Smlouvy č. 3194100006 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
09-12/2020  Příprava zadávací dokumentace
09/2020        Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR
03/2020        Podání žádosti o podporu ze SFŽP ČR


Kontakty:
projektová manažerka
Ing. Stanislava Mimrová 
manažerka oddělení rozvojové koncepce
e-mail: mimrova.stanislava@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 503

Důležité odkazy:
Státní fond životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy
Ministerstvo financí České republiky: www.norskefondy.cz
Fondy EHP a Norska: www.eeagrants.org

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.