Asistenti prevence kriminality Liberec

 

 

Projekt: Asistenti prevence kriminality Liberec


Program:  Operační program Zaměstnanost
Období realizace: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2021
Celkové výdaje projektu (CZV):  6 516 052,50 Kč

EU ESF       5 538 653,12 Kč (85 % CZV)
SR ČR      651 606,25 Kč (10% CZV)
SML      325 803,13 Kč (5% CZV)

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007824

Cíle projektu:  Hlavním cílem projektu je pomocí aktivit APK (Asistenti prevence kriminality) snížit riziko kriminality a zvýšit pocit bezpečí v různých lokalitách Liberce. Součástí tohoto cíle je budování důvěry mezi sociálně vyloučenými občany a občany z majority a posilování mediační role APK během projektu (průběžné vzdělávání, supervize, metodické vedení).

Dalším cílem je snížení míry vandalismu ve veřejném prostředí, zejména v místech stanic MHD, v parcích a na dětských hřištích, v okolí domů a SVL (Sociálně vyloučené lokality). Posílení MPL (Městská policie Liberec) o APK může vést k celkovému snížení latentní a přestupkové činnosti.

Sekundárním cílem může být samotné zaměstnání APK z řad sociálně vyloučených, protože jejich pozice jim může dodat prestiž, naučit je nové dovednosti, prokázat jejich schopnosti a tím pádem je posunout blíže volnému trhu práce. To v důsledku může znamenat jejich lepší integraci do společnosti. Následně tyto osoby působí jako vzory pro ostatní sociálně vyloučené. Tyto cíle lze jen obtížně definovat pomocí SMART metody, protože soustavné analýzy pocitu bezpečí se v Liberci neprovádějí. Rovněž neexistuje systém kontroly toho, jakou evidenci k tématu vede PČR, protože tato není povinna sdílet své informace s MP Liberec. Cíle vycházejí ze zkušenosti MPL, plánů prevence kriminality, Strategie prevence MVČR a dalších zdrojů. Některé konkrétní situace, zejména eskalace napětí v lokalitách v centru města a ve Vesci, byly řešeny spoluprací terénních pracovníků NNO s MP Liberec. Konkrétně docházelo k eskalaci napětí mezi obyvateli SVL a majoritou. V případě centra města existují doklady o sníženém pocitu bezpečí, zejména se jedná o obavu z ublížení, krádeží a ohrožení problémovými osobami (Plán prevence kriminality Liberec 2013 - 2015, str. 12).


Co projekt řeší: Problém sociálně vyloučených lokalit zahrnuje dílčí sociálně patologické jevy a problematiky jako zadluženost, nezaměstnanost, snížená sociální gramotnost, handicap pro studium a pro uplatnění se na trhu práce, drogová problematika, agresivita a tenze mezi obyvateli SVL a jejich okolím.

Projekt řeší souhrn aktuálních nebo potenciálních problémů jakými jsou různé sociálně rizikové jevy (záškoláctví, pouliční agrese, vandalismus, prodej drog a další), snížený pocit bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí, extremisticky a rasově motivované útoky, absence nerepresivních metod intervencí v SVL a na rizikových místech.

Problém sociálně vyloučených lokalit zahrnuje dílčí sociálně patologické jevy a problematiky jako zadluženost, nezaměstnanost, snížená sociální gramotnost, handicap pro studium a pro uplatnění se na trhu práce, drogová problematika, agresivita a tenze mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit a jejich okolím. Neřešený problém se může prohlubovat, šířit, zvyšovat tenzi a eskalovat v nenávistné projevy a rasově motivované konflikty. Specifikem Liberce je rozptýlení jednotlivých lokalit a domů na jedné straně, na straně druhé koncentrace bezpečnostních rizik na místech intenzivní sociální interakce v centru města (dopravní uzel v centru města a jeho okolí). Zacílení APK se tak týká dvou oblastí: sociálně vyloučených lokalit na straně jedné a bezpečnostně rizikových míst sociální interakce (dopravní uzel v centru města) na straně druhé.

Identifikace problému vychází z:

a) Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR (Gabal, 2015)
b) Analýza sociálně vyloučených lokalit a dostupnosti sociálních služeb prevence v těchto lokalitách v Libereckém kraji (SocioFactor s.r.o. 2013)
c) Analýza sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberce (Šolková, 2015)
d) Plán prevence kriminality na léta 2013 - 2015 pro město Liberec (Poruba 2013) - aktualizace
e) SPSZ Liberec


Aktuality

 

O projektu

Aktivity projektu:

Klíčová Aktivita 1 - KA 01 - činnost asistentů prevence kriminality, činnost mentora, činnost metodika
stručná anotace: KA 01 navazuje na podporovanou aktivitu č. 10 (OPZ výzva č. 52 KPSVL). Podpora programů prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a zajištění  veřejného pořádku.
Asistent prevence kriminality se podílí na prevenci kriminality v obci a zajištění veřejného pořádku pod vedením pracovníků obecní policie a metodika; provádí mediátorskou činnost, mezi jeho aktivity patří komunikace, dohled, informování o právech a povinnostech a zejména provádí:

- Dohled nad veřejným pořádkem a řešení záležitostí souvisejících s narušováním občanského soužití.
- Pravidelný kontakt s problémovými jedinci resp. celými rodinami, řešení vzniklých sporů,
poskytování základního poradenství (zadluženost apod.).
- Dohled nad bezpečností dětí v blízkosti ZŠ v lokalitě (potlačování projevů šikany, fyzického a verbálního napadání, kouření dětí).
- Kontrola okolí barů a heren, jejich návštěvy za účelem zjištění přítomnosti osob pod stanovenou věkovou hranicí nebo mladistvých a nezletilých pod vlivem alkoholu, příp. konzumujících alkohol.
- Asistence při řešení dalších sociálních problémů lokality dle aktuální bezpečnostní situace ve městě.
- Spolupráce s příslušnými odbory města a NNO, s romským poradcem, protidrogovým poradcem, manažerem prevence kriminality, občanskou poradnou apod.

Výše uvedené činnosti pocházejí z národní soustavy povolání APK. V rámci Liberce bude vhodné asistenty prevence kriminality navázat na činnost MP, kteří jsou nejčastěji přímo v terénu, kde se pohybují zejména pěšky, a mají dobrý přehled o situaci. Vzhledem k podhodnocenosti kapacit MPL bude takové propojení vhodné.

V Liberci byly identifikovány tyto 4 klíčové funkce APK:
- zajištění přiměřené reakce, monitoring, mediace, provázání služby a veřejné instituce

Aktivity mentora a metodika:
- mentor zajišťuje běžné fungování APK v rámci MP Liberec; metodik zajišťuje průběžné vzdělávání, supervizi, řeší složitější situace apod.
 

Klíčová Aktivita 2 - KA 02 - evaluace a vyhodnocení projektu
stručná anotace: V Liberci (konkrétně ve dvou lokalitách) bude provedena analýza pocitu bezpečí před a po zavedení APK. Analýza bude provedena kvantitativní formou (dotazníkové šetření) doplněnou o menší počet kvalitativních výstupů (polostrukturované rozhovory). Tato analýza poskytne zpětnou vazbu od osob z CS a od veřejnosti v oblasti subjektivně vnímaného pocitu bezpečí a životního komfortu před a po zavedení služby APK. Dotazníkové šetření má za cíl statisticky vyhodnotit míru pocitu bezpeční v lokalitách, kvalitativní výstupy ověří možnost využít APK při konkrétních úkolech (před zavedením APK) a později ověří, zda byli APK v těchto situacích adekvátně využiti.

Zároveň v závěru projektu provede metodik závěrečnou evaluaci v těchto tématech:

a) asistenti prevence kriminality: - individuální pohovory - posouzení nabytých znalostí a dovedností, změny sebevědomí, situace samotného APK před vstupem do projektu a nyní - znalostní test z nabytých vědomostí v oblasti prevence kriminality - zpětná vazba APK týkající se změny jejich sociální situace vyvolané projektem

b) Bezpečnost a soužití - počet vybraných přestupků a trestných činů, které mohli ovlivnit asistenti
prevence kriminality - počet výjezdů MPL / PČR k těmto trestným činům nebo přestupkům - počet
oznámení občanů o rušení veřejného pořádku - pocit bezpečí občanů (zjištěno formou dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů). Závěry evaluace budou významným faktorem pro rozhodování o způsobu udržitelnosti asistentů prevence kriminality v Liberci.

Vzhledem k omezenému počtu APK a prioritního určení jejich použití na 2 oblasti - Centrum (Fügnerova ulice, ulice spojující nákupní středisko Fórum a náměstí Edvarda Beneše, začátek ulice Jablonecká a náměstí F.X.Šaldy) a dále Vesec-Doubí (Zejména mezi lokalitami Rosa a Kolora), bude výzkum pocitu bezpečí zaměřen právě na tyto dvě lokality.

Harmonogram aktivit:
Projet je v plné fyzické realizaci od 1. 3. 2018 s předpokládanou délkou trvání 3 roky (do 28. 2. 2021)
 
Metodiku a další informace k programu naleznete na stránkách OPZ.

Kontakty:
Ing. Michaela Maturová
pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Tel.: +420 485 243 577
Email:  maturova.michaela@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies