Zahradní kompostéry pro občany (2 projekty)

Projekt: Zahradní kompostéry pro občany - 1. etapa

Program: Operační program životního prostředí 2014-2020 (výzva č. 68 - Prevence vzniku odpadů)

Období přípravy projektu: 1. 1. 2016 - 30. 9. 2017
Realizace projektu: 1. 4. 2018 - 31. 8. 2018

Celkové výdaje projektu: max. 1 000 000 Kč
85% dotace z EU
15% spoluúčast SML


Cíle projektu:
Pořízení zahradních kompostérů pro občany v počtu 500 ks o objemu 900l. Snížení produkce odpadů i způsob dalšího nakládání s nimi, má možnost ovlivnit každý občan, zapojí-li se do systému separovaného sběru odpadů. Statutární město Liberec potažmo odbor ekologie a veřejného prostoru se stará o podporu třídění odpadů v podobě kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad a zároveň každoročně přiděluje obyvatelům města zahradní kompostéry. K jejich přidělení využívá tradiční křížovkářskou soutěž. Poptávka po zahradních kompostérech převyšuje nabídku a jejich výherci musejí být losováni. Pořízené kontejnery jsou poskytovány občanům města Liberec s podmínkou, že jsou zároveň vlastníky oplocené zahrady na území města Liberec a to prostřednictvím smlouvy o výpůjčce na 5 let.


Aktuální stav projektu:

04 - 05/2018            výběrové řízení na dodavatele zahradních kompostérů
01 - 03/2018            vypsání výzvy pro občany
09/2017                    hodnocení podané žádosti Státním fondem životního prostředí ČR
07/2017                    podaná žádost o dotační podporu do programu OPŽP (výzva č. 68 - Prevence      vzniku odpadů)
04/2017                    vypsána výzva na dotační podporu
03 - 04/2017            příprava analýzy potenciální produkce odpadu
02/2017                    v přípravě; příprava žádosti o dotační podporu


Harmonogram projektu

01 - 03/2018            vypsání výzvy občanům
01 - 04/2018            příprava a vypsání výběrového řízení na dodavatele zahradních kompostérů
03 - 04/2018            podpis smluv o výpůjčce zahradních kompostérů občanům
05/2018                    nákup zahradních kompostérů
06 - 07/2018            přidělení zahradních kompostérů občanům – uvedení do provozu
08/2018                    zahájení doby udržitelnosti projektu


Kontakty:
Projektový manažer
Bc. Helena Jurašková
projektový manažer oddělení administrace projektů
e-mail: juraskova.helena@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 586

 

 

Projekt: Zahradní kompostéry pro občany - 2. etapa

Program: Operační program životního prostředí 2014-2020 (výzva č. 103 - Prevence vzniku odpadů)

Období přípravy projektu: 1. 2. 2018 - 31. 7. 2018
Realizace projektu: 1. 3. 2019 - 30. 9. 2019

Celkové výdaje projektu: max. 3 630 000 Kč
85% dotace z EU
15% spoluúčast SML


Cíle projektu:
Pořízení zahradních kompostérů pro občany města Liberce v počtu 1000 ks o objemu 900l. Jelikož snížení produkce odpadů i způsob dalšího nakládání s nimi má možnost ovlivnit každý občan, zapojí-li se do systému separovaného sběru odpadů, nabízí statutární město Liberec propůjčení kompostéru občanům – vlastníkům oplocených zahrad. Protože zájem o zapůjčení zahradního kompostéru rok od roku stoupá, snaží se statutární město Liberec - odbor ekologie a veřejného prostoru získat finanční prostředky na pořízení většího množství. Cílem je podpořit občany v jejich aktivním přístupu třídit a dále využívat biologicky rozložitelný odpad. Projekt navazuje na loňskou úspěšnou žádost o podporu projektu na pořízení 500 kompostérů. V letošním roce statutární město Liberec podá žádost na Ministerstvo životního prostředí o finanční prostředky na pořízení 1 000 kompostérů. V případě kladného posouzení této dotační žádosti budou pořízené kompostéry poskytovány v roce 2019 odborem ekologie a veřejného prostoru jednomu tisíci občanů města Liberec (mimo obvod Vratislavice n. Nisou) s podmínkou, že občan, který o kompostér požádá, vlastní oplocenou zahradu na území města Liberec. Zapůjčení bude možné na základě smlouvy o výpůjčce na 5 let.


Aktuální stav projektu:

09/2018            hodnocení podané žádosti Státním fondem životního prostředí ČR
07/2018            podána žádost o dotační podporu
05/2018            příprava analýzy potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a žádosti o dotační podporu


Harmonogram projektu

02/2018 – 07/2018             schválení příprav radou města, příprava analýzy potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a žádosti o dotační podporu
08/2018 – 12/2018             hodnocení žádosti o dotační podporu
02/2019 – 03/2019             příprava výběrového řízení na dodavatele kompostérů
01/2019 – 04/2019             vypsání výzvy pro občany – k podání žádosti o zahradní kompostér
03/2019 – 07/2019             výběrové řízení na dodavatele kompostérů
07/2019 – 08/2019             přidělení zahradních kompostérů občanům – uvedení do provozu
09/2019                                zahájení doby udržitelnosti projektu – 5 let


Potřebný formulář naleznete pod tímto odkazem: Žádost o domácí kompostér


Kontakty:

ve věci dotační  žádosti
Ing. Lucie Hajská
koordinační projektový a programový pracovník, oddělení získávání dotací
e-mail: hajska.lucie@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 191

ve věci žádosti občanů o kompostér
Ing. Michal Vinař
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
e-mail: vinar.michal@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 48 524 3451
nebo
Michaela Bělinová
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
e-mail: belinova.michaela@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 48 524 3456