územní studie Bílý Kostel - Za nádražím

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

výkres širších vztahů 1 : 5 000 (pdf)

hlavní výkres - širší území 1 : 1 000 (pdf)

hlavní výkres - řešené území 1 : 1 000 (pdf)

výkres inženýrských sítí 1 : 1 000 (pdf)

výkres etapizace  1 : 1 000 (pdf)

charakteristické řezy 1 : 75 (pdf)

výkres záboru ZPF 1 : 1 000 (pdf)

 

Využití územní studie bylo schváleno dne 6. 6. 2018.

Nastavení cookies