US2 - PLOCHA CB29

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

situace širších vztahů 1 : 5 000 (pdf)

hlavní výkres včetně dopravy 1 : 1 000 (pdf)

situace - technická infrastruktura 1 : 1 000 (pdf)

situace - zásady organizace výstavby 1 : 1 000 (pdf)

 

Využití územní studie bylo schváleno dne 5. 6. 2019.

Nastavení cookies