Územní studie lokality Z56

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

výkres širších vztahů 1: 5000 (pdf)

komplexní urbanistický návrh včetně regulací 1: 1000 (pdf)

výkres koordinace inženýrských sítí 1: 1000 (pdf)

výkres veřejně prospěšných staveb 1: 1000 (pdf)

 

Využití územní studie bylo schváleno dne 6. 6. 2018.

Nastavení cookies