územní studie Krásná Studánka - Dubová

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

výkres širších vztahů 1 : 5 000 (pdf)

výkres urbanistického řešení 1 : 1 000 (pdf)

výkres regulace 1 : 1 000 (pdf)

výkres dopravy 1 : 1 000 (pdf)

výkres inženýrských sítí 1 : 1 000 (pdf)

výkres etapizace a VPS 1 : 1 000 (pdf)

napojení upravované komunikace 1 : 250 (pdf)

napojení upravované komunikace - obalové křivky 1 : 1000 (pdf)

napojení upravované komunikace - rozhledové poměry 1 : 1000 (pdf)

vzorový příčný řez komunikací v ul. Dubová 1 : 100 (pdf)

Do územní studie je možné nahlížet na odboru územního plánování Magistrátu města Liberce, na stavebním úřadě Magistrátu města Liberce a na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje.  

Využití územní studie bylo schváleno dne 8. 8. 2018.

Nastavení cookies