Územní studie Liberec - Perštýn

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

Výkres širších vztahů (pdf)

Hlavní výkres (pdf)

výkres dopravní situace (pdf)

výkres inženýrských sítí - plynovod a teplovod (pdf)

výkres inženýrských sítí - voda a kanalizace (pdf)

příloha k odůvodnění (pdf)

situace ortofotomapa (pdf)

 

Využití územní studie bylo schváleno dne 12. 4. 2017.

 

Nastavení cookies