Vratislavice nad Nisou - Sladovnická - Donská

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

 

textová část (pdf)

Výkres širších vztahů (pdf)

Koordinační výkres (pdf)

Výkres koordinace inženýrských sítí (pdf)

Výkres VPS, VPO, asanací a etapizace (pdf)

komunikace - profily (pdf)

vyhodnocení námitek a připomínek (pdf)

 

Využití územní studie bylo schváleno dne 26. 6. 2018.

 

Nastavení cookies