Volba prezidenta 2023

VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA:

Výsledky naleznete na webové stránce www.volby.cz.

 

II. KOLO VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY:

V I. kole volby nebyl zvolen prezident republiky. Výsledky I. kola naleznete na www.volby.cz. Ve dnech 27. - 28. 1. 2023 proběhne II. kolo volby prezidenta.
Volba proběhne ve stejných  volebních místnostech shodně jako při I. kole.
Oba hlasovací lístky obdrží každý volič přímo ve volební místnosti.

Postupujícími kandidáty jsou:
č. 4 - Ing. Petr PAVEL, M.A.
č. 7 - Ing. Andrej BABIŠ

 

Termín volby prezidenta byl předsedou Senátu Parlamentu ČR vyhlášen na dny: pátek 13. 1. 2023 (14 - 22 h) a sobotu 14. 1. 2023 (8 - 14 h).
Případné II. kolo volby se uskuteční ve dnech: pátek 27. 1. 2023 (14 - 22 h) a sobotu 28. 1. 2023 (8 - 14 h)

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Liberec:
Mgr. Ondřej Korba, kancelář č. 209 – budova Nového magistrátu, tel. 485 243 716
korba.ondrej@magistrat.liberec.cz

Koordinátor voleb:
Veronika Hiršalová, kancelář č. 213 – budova Nového magistrátu, tel. 485 243 713
hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb:
Mgr. Jitka Štíchová, tel. 485 243 711

TELEFONNÍ SEZNAM DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ V LIBERCI:
Telefonní čísla do všech volebních místností v Liberci naleznete v přiloženém souboru na konci této stránky. Všechna telefonní čísla budou funkční v pátek od 14:00 hodin. Telefonní čísla pro II. kolo budou opět funkční v pátek 27. 1. 2023 od 14:00 hodin.
 

KDO MŮŽE KANDIDOVAT:

Informace o podmínkách kandidatury ve volbě prezidenta republiky 2023 jsou k dispozici na webových stránkách MV ČR.

Dne 9. 1. 2023 své vzdal své kandidatury pan Josef Středula (vylosované číslo kandidáta 3). Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury doručeno Ministerstvu vnitra po registraci kandidátní listiny do 24 hodin před zahájením volby prezidenta, zůstává hlasovací lístek kandidáta součástí sady hlasovacích lístků, avšak při zjišťování výsledků hlasování se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.


HLASOVACÍ LÍSTKY:

Lhůta pro doručení hlasovacích lístků voličům pro I. kolo volby je zákonem stanovena 3 dny přede dnem volby, tj. úterý 10. 1. 2023. (vzory hlasovacích lístků). Doručují se na adresu trvalého pobytu voliče (k 14. 12. 2022). V případě nedoručení zásilky s hlasovacími lístky, obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti.

Hlasovací lístky pro II. kolo volby obdrží volič pouze ve volební místnosti.


KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit na území České republiky má každý státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 14. 1. 2023, dosáhl věku nejméně 18 let.

Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 11. 1. 2023, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.

Informace pro voliče jsou k dispozici na webových stránkách MV ČR.
 

VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU:

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I - Staré Město) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 1 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kostelní 8/9, Liberec II - Nové Město.


UPOZORNĚNÍ: ZMĚNY VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ:

Volební místnosti v okrscích č. 49 a 50 se z důvodu demolice objektu Bývalé ZŠ Na Žižkově, Na Žižkově 1201/15 přesouvají do budovy Základní školy Dobiášova, Dobiášova 851/5, Liberec VI - Rochlice. Seznam všech volebních orkrsků v Liberci nalezente v přílohách níže.

 

VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ:

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště za splnění podmínek zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a to:

a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže z důvodů, že je ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu nejpozději 4 dny před volbou (tj. 9. 1. 2023 do 14:00 hod) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).

b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt (viz kapitola Voličské průkazy níže). 

V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.

Informace pro voliče v karanténě / v izolaci z důvodu onemocnění covid-19. Seznam volebních stanovišť a mapový zákres stanovišt v Libereckém kraji naleznete v dokumentech níže.

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz/voličské průkazy, a to i pro případné II. kolo volby. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 29. 12. 2022 na přepážce č. 3. 

Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 11. 1. 2023 do 16:00 hod pro I. kolo volby, nebo do středy 25. 1. 2023 pro případné II. kolo volby.

Žádost (viz formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 6. 1. 2023 do 16:00 hod. Pro případné II. kolo volby je lhůta pro podání v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky voliče stanovena do pátku 20. 1. 2023 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz/voličské průkazy lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), případně může průkaz/průkazy převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu/voličských průkazů (viz formulář níže).

 

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbě prezidenta republiky je možno hlasovat i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky (seznam naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí), s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu na zastupitelském úřadě v zahraničí, kde se již nezdržuje, ale chce volit v místě trvalého pobytu v ČR, musí předložit potvrzení o vyškrtnutí z tohoto seznamu vedeného zastupitelským úřadem.

 

Informace k volbám naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz a na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje: www.kraj-lbc.cz.

Nastavení cookies