Informace pro okrskové volební komise

INFORMACE PRO ČLENY OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ

 

dne 8. 11. 2016 Krajský soud v Ústí n. L. – pobočka v Liberci rozhodl o obou návrzích na neplatnost hlasování při volbách do ZLK 2016, a to tak, že oba podané návrhy byly zamítnuty.

Na základě rozhodnutí soudu byla dne 8. 11. 2016 UKONČENA ČINNOST OVK. Tím začíná plynout 30 denní lhůta pro vyplacení odměn. Odměny budou vyplaceny ve výplatním termínu v měsíci prosinci, tj. 8. 12. 2016.

Tímto děkujeme všem členům okrskových volebních komisí za spolupráci. 

 

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda 1600,- Kč+400,- Kč (+ 200,-Kč - v případě konání 2. kola senátních voleb)
Zapisovatel 1500,- Kč+400,- Kč (+ 200,-Kč - v případě konání 2. kola senátních voleb)
Člen 1300,- Kč+400,- Kč (+ 200,-Kč - v případě konání 2. kola senátních voleb)

Vzhledem ke konání voleb do zastupitelstev krajů v tytéž dny s volbami do Senátu Parlamentu České republiky se zvyšuje odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o 400,- Kč. V případě konání dalšího kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se zvyšuje odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o dalších 200,- Kč.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč/hod., nejvýše však 340,- Kč/den.

Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní. Ke konci roku 2016 bude členům OVK vydáno potvrzení o zdanitelných příjmech.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

Informace k volbám do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR naleznete i na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.czodkaz Informační servis – Volby.

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Liberec:

Veronika Hiršalová, kancelář č. 209 – budova Nového magistrátu, tel. 485 244 948.