Informace pro okrskové volební komise

Dne 24. 10. 2017 byly Státní volební komisí zveřejněny výsledky voleb ve sbírce zákonů. S tím souvisí ukončení činnosti okrskových volebních komisí ke dni 8. 11. 2017. Odměny budou vyplaceny ve 30 denní lhůtě, nejpozději do 8. 12. 2017. 

Tímto děkujeme všem členům okrskových volebních komisí za spolupráci.

 

Dle § 14e odst. 3)  zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla ve volebním kraji zaregistrována delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK (vzor delegace níže). Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje primátor města členy na neobsazená místa.

Zájemci o členství ve volební komisi mohou odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku nejpozději do 20. 9. 2017 v recepcích budovy radnice nebo Nového magistrátu.

Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK!!!

Termíny 1. zasedání OVK pro město Liberec
26. 9. 2017 15.30 hod. OVK č. 21 - 40
26. 9. 2017 17.30 hod. OVK č. 1 - 20
27. 9. 2017 15.30 hod. OVK č. 61 - 80
27. 9. 2017 17.30 hod. OVK č. 41 - 60

MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ:
Kulturní a společenské centrum LIDOVÉ SADY LIBEREC,
Lidové sady 425/1, Liberec 1

Termíny odborného školení ČSÚ
11. 10. 2017 15:00 hodin OVK č. 41 – 80
11. 10. 2017 17.30 hodin OVK č. 1 – 40

MÍSTO KONÁNÍ ODBORNÉHO ŠKOLENÍ:
Kulturní a společenské centrum LIDOVÉ SADY LIBEREC
, Lidové sady 425/1, Liberec 1

Nedostaví-li se jmenovaný zástupce na 1. zasedání OVK bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a bude povolán náhradník. Přičemž členství v OVK vzniká složením slibu.

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme na přihlášce uvést e-mailovou adresu, pro operativní zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky, ihned po sestavení komisí. Číslo OVK bude uvedeno na pozvánce.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce magistrátu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

 

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda 1600,- Kč
Zapisovatel 1500,- Kč
Člen 1300,- Kč

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč/hod., nejvýše však 340,- Kč/den.

Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní. Ke konci roku 2017 bude členům OVK vydáno potvrzení o zdanitelných příjmech.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR naleznete i na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.czodkaz Informační servis – Volby.

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Liberec:
Veronika Hiršalová, kancelář č. 210 – budova Nového magistrátu, tel. 485 244 948

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb:

Mgr. Jitka Štíchová, tel. 485 243 711

 

Tímto děkujeme všem členům okrskových volebních komisí za spolupráci.