Informace pro volební subjekty delegující do OVK

Dle § 14e odst. 3) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla ve volebním kraji zaregistrována (dále jen volební subjekt), delegovat nejpozději 30 dnů před dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise (dále jen OVK). Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje primátor města členy na neobsazená místa.


Delegace se provede doručením seznamu, který volební subjekt buď zašle v listinné nebo elektronické podobě (prostřednictvím DS zmocněnce, nebo emailem, který je opatřený zaručeným elektronickým podpisem zmocněnce), nebo jej doručí osobně.

Delegace musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 20. 9. 2017 do 16:00 hod. Vzor delegace naleznete níže.

 

SEZNAM/DELEGACE
Seznam dle § 14e odst. 4) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR musí obsahovat:

  • jméno a příjmení delegovaného
  • datum narození delegovaného
  • adresa místa trvalého pobytu/ID datové schránky delegovaného
  • jméno a příjmení zmocněnce, která delegaci podává
  • podpis zmocněnce


dalšími doporučenými údaji jsou:

  • telefonní číslo delegovaného
  • doručovací adresa delegovaného
  • email delegovaného
  • údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen


Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK).

 

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Státní občan, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky.

 

1. ZASEDÁNÍ OVK:
Upozorňujeme, že účast na 1. zasedání OVK je povinná a účast na zasedání je nezastupitelná.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce magistrátu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.


Termíny 1. zasedání OVK pro město Liberec
26. 9. 2017 15.30 hod. OVK č. 21 - 40
26. 9. 2017 17.30 hod. OVK č. 1 - 20
27. 9. 2017 15.30 hod. OVK č. 61 - 80
27. 9. 2017 17.30 hod. OVK č. 41 - 60


MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ:
Kulturní a společenské centrum LIDOVÉ SADY LIBEREC, Lidové sady 425/1, Liberec 1

 

ODMĚNA ČLENA OVK:

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda 1600,- Kč
Zapisovatel 1500,- Kč
Člen 1300,- Kč

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč/hod., nejvýše však 340,- Kč/den.
Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní. Ke konci roku 2017 bude členům OVK vydáno potvrzení o zdanitelných příjmech.
V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

 

SEZNAM OVK:
Seznam všech 80 OVK na území statutárního města Liberec naleznete níže. Delegace do OVK umístěných v městském obvodu Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou musí být doručeny jejich úřadu.

 

Informace, případně možnost konzultace a kontroly seznamu delegovaných členů do OVK ještě před zasláním nebo předáním seznamu:
Veronika Hiršalová, tel.: 48 524 4948, mob.: 724 339 661, email: hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz