Informace pro okrskové volební komise

Tímto všem členům okrskových volebních komisí děkujeme za spolupráci.

 

VYPLACENÍ ODMĚN:

Dnešního dne 22. 2. 2018 je ukončena činnost okrskových volebních komisí. Do 30 dnů bude všem vyplacena odměna na bankovní účet uvedený v prohlášení, popř. bude možné hotovost vyzvednout na pokladně MML. Ještě jednou všem děkujeme za spolupráci. 

 

UPOZORŇĚNÍ - ZVÝŠENÍ ODMĚN:

Vyhláškou č. 475 vydanou ve sbírce zákonů dne 29. 12. 2017 se zvyšují odměny zapisovatelům a předsedům okrskových volebních komisí.

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda 1600 Kč nově 2100 Kč
Zapisovatel 1500 Kč nově 2000 Kč
Člen 1300 Kč
V případě konání II. kola volby prezidenta se odměna za výkon funkce zvyšuje o 200 Kč.

 

Dle § 18 odst. 2)  zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu ČR a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK (vzor delegace níže). Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje primátor města členy na neobsazená místa.

Zájemci o členství ve volební komisi mohou odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku nejpozději do 13. 12. 2017 v recepcích budovy radnice nebo Nového magistrátu.

Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK!!!

Termíny 1. zasedání OVK pro město Liberec:
19. 12. 2017 13:00 hod. OVK č. 1 - 20
19. 12. 2017 15:00 hod. OVK č. 21 - 40
20. 12. 2017 13:00 hod. OVK č. 41 - 60
20. 12. 2017 15:00 hod. OVK č. 61 - 80

MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ:
Kulturní a společenské centrum LIDOVÉ SADY LIBEREC,
Lidové sady 425/1, Liberec 1

Termíny odborného školení ČSÚ:
8. 1. 2018 15:00 hodin OVK č. 1 – 40
8. 1. 2018 17:30 hodin OVK č. 41 – 80

MÍSTO KONÁNÍ ODBORNÉHO ŠKOLENÍ:
Kulturní a společenské centrum LIDOVÉ SADY LIBEREC
, Lidové sady 425/1, Liberec 1

POZOR: 
Nedostaví-li se jmenovaný zástupce na 1. zasedání OVK bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a bude povolán náhradník. Přičemž členství v OVK vzniká složením slibu.

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme na přihlášce uvést e-mailovou adresu, pro operativní zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky, ihned po sestavení komisí. Číslo OVK bude uvedeno na pozvánce.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce magistrátu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

 

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda 1600 Kč
Zapisovatel 1500 Kč
Člen 1300 Kč
V případě konání II. kola volby prezidenta se odměna za výkon funkce zvyšuje o 200 Kč.

 

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč/hod., nejvýše však 340 Kč/den.

Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní. Ke konci roku 2018 bude členům OVK vydáno potvrzení o zdanitelných příjmech.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR naleznete i na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.czodkaz Informační servis – Volby.

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Liberec:
Veronika Hiršalová, kancelář č. 210 – budova Nového magistrátu, tel. 485 244 948

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb:

Mgr. Jitka Štíchová, tel. 485 243 711