Informace pro okrskové volební komise

Činnost okrskových volebních komisí bude ukončena dne 27. 10. 2021 a odměna členům OVK bude vyplacena ve výplatním termínu SML v měsíci listopadu, tj. 12. 11. 2021 převodem na uvedený účet nebo v pokladně nového magistrátu.

Výsledky voleb jsou k dispozici na webové stránce www.volby.cz.

Děkujeme všem členům OVK za spolupráci.
 

Dle § 14e odst. 3)  zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla ve volebním kraji zaregistrována delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK (vzor delegace níže). Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje primátor města členy na neobsazená místa.

Zájemci o členství ve volební komisi mohou odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku nejpozději do 7. 9. 2021 v recepcích budovy radnice nebo Nového magistrátu.

 

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK - 15. a 16. 9. 2021), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do Parlamentu ČR.

Osoby zajišťující činnost volebních orgánů jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním úkolů volebního orgánu podle tohoto zákona dozvěděly o oprávněných voličích.

Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK!!!

Termíny 1. zasedání OVK pro město Liberec:
15. 9. 2021 v 14:00 hod. OVK   č. 1 - 20
15. 9. 2021 v 16:00 hod. OVK č. 21 - 40
 16. 9. 2021 v 14:00 hod. OVK č. 41 - 60
 16. 9. 2021 v 16:00 hod. OVK č. 61 - 80

MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ:
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE, multifunkční sál , U Jezu 642/2a, Liberec 2

 

POZOR: 

Vzhledem k důležitosti účasti na 1. zasedání doporučujeme na přihlášce uvést e-mailovou adresu, pro operativní zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky, ihned po sestavení komisí (8. 9 .2021). Číslo OVK bude uvedeno na pozvánce.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce magistrátu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

 

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK - navýšení zvláštní odměny dle § 24 odst. 5 zák. č. 296/2011 Sb., o zvláštních způsobech hlasovánÍ:
Předseda* - 2 200 Kč  - NOVĚ 2 700 Kč
Místopředseda, Zapisovatel* - 2 100 Kč - NOVĚ 2 600 Kč
Člen - 1 800 Kč - NOVĚ 2 300 Kč

* Zvýšená odměna pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele náleží pouze v případě účasti na všech povinných jednáních.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč/hod., nejvýše však 340,- Kč/den.

 

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil (bez ohledu na omluvu), obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

 

Informace k volbám naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.czodkaz Informační servis – Volby a dále na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje: www.kraj-lbc.cz - v sekci Oddělení přestupků a voleb.

 

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Liberec:
Bc. Ondřej Korba, kancelář č. 209 – budova Nového magistrátu, tel. 485 243 716
korba.ondrej@magistrat.liberec.cz

Koordinátor voleb:
Veronika Hiršalová, kancelář č. 213 – budova Nového magistrátu, tel. 485 243 713
hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies