Informace pro delegující volební subjekty

Dle § 17 odst. 2)  zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů může politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do zastupitelstva kraje byla zaregistrována, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK. Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, deleguje primátor města členy na neobsazená místa.

Delegace se provede doručením seznamu, který volební subjekt buď zašle v listinné nebo elektronické podobě (datová schránka), nebo jej doručí osobně.

Delegace musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 2. 9. 2020 do 16:00 hod. Vzor delegace naleznete níže.

Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se VŠECH zasedání.

 

SEZNAM/DELEGACE
Seznam dle § 17 odst. 3) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů musí obsahovat:

  • jméno a příjmení delegovaného
  • datum narození delegovaného
  • adresa místa trvalého pobytu/ID datové schránky delegovaného
  • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice
  • podpis zmocněnce


dalšími doporučenými údaji jsou:

  • telefonní číslo delegovaného
  • doručovací adresa delegovaného
  • email delegovaného (včasné doručení pozvánky na povinné 1.zasedání)
  • údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen


Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK).

 

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK - 9. a 10. 9. 2020), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je okrsková volební komise vytvořena.

 

1. ZASEDÁNÍ OVK A ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE ČLENA OVK:

Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK!!!

Upozorňujeme, že účast na 1. zasedání OVK je povinná a účast na zasedání je nezastupitelná!!!

Termíny 1. zasedání OVK pro město Liberec:
10. 9. 2020 v 16:00 hod. OVK   č. 1 - 20
10. 9. 2020 v 14:00 hod. OVK č. 21 - 40
  9. 9. 2020 v 16:00 hod. OVK č. 41 - 60
  9. 9. 2020 v 14:00 hod. OVK č. 61 - 80

MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ:
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE, multifunkční sál , U Jezu 642/2a, Liberec 2

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce magistrátu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

 

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda - 2 200 Kč*
Místopředseda, Zapisovatel - 2 100 Kč*
Člen - 1 800 Kč

* Zvýšená odměna náleží pouze v případě účasti na všech povinných jednáních.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč/hod., nejvýše však 340 Kč/den.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil (bez ohledu na omluvu), obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

 

Informace k volbám naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.czodkaz Informační servis – Volby a dále na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje: www.kraj-lbc.cz - v sekci Oddělení přestupků a voleb.

 

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Liberec:
Veronika Hiršalová, kancelář č. 210 – budova Nového magistrátu, tel. 485 244 948
hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb:

Mgr. Jitka Štíchová, tel. 485 243 711

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.