nový územní plán

Návrh územního plánu pro veřejné projednání

UPOZORNĚNÍ! VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU, KTERÉ SE MĚLO KONAT 16. 5. 2022, BYLO Z DŮVODU JEHO NEZBYTNÝCH ÚPRAV ZRUŠENO. NOVÝ TERMÍN BUDE VYPSÁN, JAKMILE BUDOU PROVEDENY NEZBYTNÉ ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Oznámení o zrušení veřejného projednání bylo dne 25. 4. 2022 vyvěšeno na úřední desce pořizovatele a města Hodkovice nad Mohelkou.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh územního plánu pro společné jednání

výroková část

textová část návrhu (pdf)

výkres základního členění území 1: 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury 1 : 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (pdf)

 

odůvodnění

textová část odůvodnění 1: 5 000 (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1: 50 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

 

Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyhlášky oznamující projednání návrhu územního plánu. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. Veřejná vyhláška je v souladu s ustanovením § 25 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., doručena patnáctým dnem ode dne vyvěšení.

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh zadání územního plánu Hodkovice nad Mohelkou (pdf)

Přehledová mapa se zákresem záměrů a podnětů schválených v ZM (pdf)

Vyhodnocení využití zastavitelných ploch (pdf)

vyhodnocení využití zastavěných ploch (pdf)

 

Každý se může k návrhu zadání vyjádřit formou uplatnění písemné připomínky u pořizovatele (Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta) a nejpozději do čtvrtka 23. května 2013. Připomíky uplatněné po této lhůtě nebudou brány v potaz.

 

Nastavení cookies