100. změna ÚPML

Návrh 100. změny ÚPML pro veřejné projednání

textová část návrhu [pdf]

hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

výkres dopravy 1 : 5 000 [pdf]

výkres veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 1 : 5 000 [pdf]

textová část odůvodnění [pdf]

koordinační výkres 1 : 5 000 [pdf]

Veřejné projednání návrhu změny územního plánu se koná v pondělí  27. 4. 2020 od 15:00 v zasedací místnosti č. 11 historické budovy radnice (Nám. Dr. E. beneše 1/1, 460 59 Liberec 1). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem pro podání je.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu, který vyhlásila vláda ČR, se veřejné projednání změny ÚP uskuteční ve zpřísněných hygienických podmínkách. Nad rámec zákona bude možné veřejné projednání sledovat na webovém odkazu  https://vconf.liberec.cz/vp. Před kliknutím na webový odkaz prosíme o vypnutí mikrofonu. Budete-li mít zájem vstoupit do diskuze, tak zmáčkněte tlačítko "přihlásit se do diskuze". Vstoupit do diskuze budete moci až v okamžiku, kdy vás k tomu vyzve pořizovatel. Na tento okamžik si zapněte mikrofón. Tento způsob veřejného nic nemění na tom, že námitky a připomínky je možné podávat pouze písemně (§ 22 odst. (3) stavebního zákona).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh 100. změny ÚPML pro společné jednání

textová část návrhu [pdf]

hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

výkres dopravy 1 : 5 000 [pdf]

výkres veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 1 : 5 000 [pdf]

textová část odůvodnění [pdf]

koordinační výkres 1 : 5 000 [pdf]

Každý může uplatnit písemně své připomínky k návrhu pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do čtvrtka 3. 5. 2018. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz(nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

 

Nastavení cookies