91. změna ÚPML

Návrh 91. změny ÚPML pro společné jednání

textová část návrhu změny [pdf]

hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

územní systém ekologické stability 1 : 5 000 [pdf]

výkres dopravy 1 : 5 000 [pdf]

výkres veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 1 : 5 000 [pdf]

textová část odůvodnění změny územního plánu [pdf]

koordinační výkres 1 : 5 000 [pdf]

výkres vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu 1 : 5 000 [pdf]

Každý může uplatnit písemně své připomínky k návrhu pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do čtvrtka 3. 5. 2018. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz(nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh zadání 91. změny územního plánu města Liberce (fáze projednání dle § 47 stavebního zákona)

 

návrh zadání (pdf)

 

Každý může uplatnit své připomínky k návrhu zadání nejpozději do čtvrtka 12. dubna 2017. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno vždy písemně a to:  - poštou na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování,

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,

- osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce,

- elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u,

- elektronicky na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

Nastavení cookies