96. změna ÚPML

Návrh zadání 96. změny územního plánu města Liberce (fáze projednání dle § 47 stavebního zákona)

 

návrh zadání (pdf)

 

Každý může uplatnit své připomínky k návrhu zadání nejpozději do pondělí 19. 6. 2017. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno vždy písemně a to:  - poštou na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování,

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,

- osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce,

- elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u,

- elektronicky na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).