nový územní plán

návrh územního plánu pro opakované veřejné projednání

výroková část

textová část návrhu (pdf)

výkres základního členění území 1: 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (pdf)

 

odůvodnění

textová část odůvodnění (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1: 50 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

 

schémata

schéma základní komunikační kostry (pdf)

schémata vymezení krajinného členění a významných krajinných dominant (pdf)

schéma prvků nelesní zeleně (pdf)

schéma typologie krajiny (pdf)

 

Veřejné projednání návrhu změny územního plánu se koná v pondělí 29. 11. 2021 od 17:00 v obecním sále Křižany, č. p. 228. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem pro podání je pondělí 6. 12. 2021.

Připomínky a námitky je možné podat na formuláři, který lze stáhnout  zde .

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

návrh územního plánu pro veřejné projednání

výroková část

textová část návrhu (pdf)

výkres základního členění území 1: 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (pdf)

 

odůvodnění

textová část odůvodnění (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1: 50 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

 

schémata

schéma základní komunikační kostry (pdf)

schémata vymezení krajinného členění a významných krajinných dominant (pdf)

schéma prvků nelesní zeleně (pdf)

schéma typologie krajiny (pdf)

 

Veřejné projednání návrhu změny územního plánu se koná ve čtvrtek 15. 10. 2020 od 16:00 v obecním sále Křižany, č. p. 228. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem pro podání je čtvrtek 22. 10. 2020.

Připomínky a námitky je možné podat na formuláři, který lze stáhnout zde.

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem vyhlášenému nouzovému stavu, který vyhlásila vláda ČR, se veřejné projednání změny ÚP uskuteční ve zpřísněných hygienických podmínkách. Nad rámec zákona bude možné veřejné projednání sledovat na webovém odkazu  https://vconf.liberec.cz/vp. Před kliknutím na webový odkaz prosíme o vypnutí mikrofonu. Budete-li mít zájem vstoupit do diskuze, tak zmáčkněte tlačítko "přihlásit se do diskuze". Vstoupit do diskuze budete moci až v okamžiku, kdy vás k tomu vyzve pořizovatel. Na tento okamžik si zapněte mikrofón. Tento způsob veřejného nic nemění na tom, že námitky a připomínky je možné podávat pouze písemně (§ 22 odst. (3) stavebního zákona).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

návrh územního plánu pro společné jednání

výroková část

textová část návrhu (pdf)

výkres základního členění území 1: 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (pdf)

 

odůvodnění

textová část odůvodnění (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1: 50 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

 

schémata

schéma základní komunikační kostry (pdf)

schémata vymezení krajinného členění a významných krajinných dominant (pdf)

schéma prvků nelesní zeleně (pdf)

schéma typologie krajiny (pdf)

 

Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyhlášky oznamující projednání návrhu územního plánu. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. Veřejná vyhláška je v souladu s ustanovením § 25 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., doručena patnáctým dnem ode dne vyvěšení. Veřejná vyhláška je vyvěšena od 27. 1. 2020 a bude sejmuta 12. 3. 2020.

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

Připomínky je možné podat na formuláři, který lze stáhnout zde.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Schválené zadání

Zastupitelstvo obce Křižany na svém zasedání, které se konalo dne 25. 6. 2018, schválilo usnesením č. 5 zadání územního plánu Křižany.

schválené Zadání (pdf)

Návrh zadání

PROJEDNÁVÁN OD 10. 4. DO 11. 5. 2018.

Návrh zadání je textový dokument, ve kterém se stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu. Každý k návrhu zadání může uplatnit své připomínky nejpozději do pátku 11. 5. 2018. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání může být učiněno pouze písemnou formou a pouze na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

návrh zadání územního plánu (pdf)

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.