Územní studie Bytový komplex v ulici U Nisy Liberec

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

situace širších vztahů 1:2000 (pdf)

hlavní výkres 1: 1000 (pdf)

koordinační výkres 1: 1000 (pdf)

výkres dopravní infrastruktury 1:1000 (pdf)

výkres technické infrastruktury 1:1000 (pdf)

návrh urbanistického řešení 1:1000 (pdf)

zásady organizace výstavby 1:1000 (pdf)

výkres ZPF, VPS 1:1000 (pdf)

perspektivy (pdf)

dopravně inženýrské posouzení (pdf)

dopravně inženýrské posouzení - grafy (pdf)

Využití územní studie bylo schváleno dne 10. 9. 2014. 

Aktualizace územní studie byla provedena k 31. 3. 2022.

Nastavení cookies