Územní studie - Horní Hanychov - K Bucharce - Houbařská

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

výkresová část (pdf)

profily komunikace (pdf)

vyhodnocení námitek (pdf)

Změna územní studie byla schválena 16. 10. 2018.

Nastavení cookies