Územní studie Ruprechtice Ekoflora

textová část (pdf)

výkres širších vztahů 1 : 2000 (pdf)

hlavní výkres 1 : 1000 (pdf)

hlavní výkres - výřez 1: 500 (pdf)

výkres inženýrských sítí 1 : 500 (pdf)

výkres etapizace 1 : 1000 (pdf)

charakteristický příčný řez 1 : 50 (pdf)

výkres záboru ZPF 1 : 1000 (pdf)

 

Nad rámec stavebního zákona se pořizovatel rozhodl zveřejnit návrh územní studie k písemnému připomínkování v termínu od 6. 4. 2022 do 6. 5. 2022. Posledním dnem k připomínkování je pátek 6. 5. 2022. Připomínky podané po tomto termínu nebudou vzaty v potaz.

Do návrhu územní studie je možné nahlédnout u pořizovatele v historické budově radnice ve 3. patře v kanceláři č. 308 (nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec) v úřední hodiny po předchozí dohodě.

Protože stavební zákon nepožaduje projednávání územní studie a tedy ani nestanovuje způsob jejího projednání, rozhodl se pořizovatel, že každý může do 6. 5. 2022 uplatnit připomínku. V připomínce musí být uvedeno s čím uvedené osoby nesouhlasí včetně zdůvodnění. Podání připomínky automaticky neznamená, že jí bude vyhověno. Vyhodnocení podaných připomínek bude součástí dokumentace územní studie. Připomínku není potřeba podávat v případě souhlasu s navrženým řešením.

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

Nastavení cookies