Územní studie Horní Hanychov Nad Berlínem

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

grafická část (pdf)

Do územní studie je možné nahlížet na odboru hlavního architekta Magistrátu města Liberce, na stavebním úřadě Magistrátu města Liberce a na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje.  

Využití územní studie bylo schváleno dne 9. 8. 2018.

Nastavení cookies