Východní - Sladovnická

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

výkres širších vztahů 1 : 5 000 (pdf)

výkres urbanistického řešení 1 : 1 000 (pdf)

výkres regulace 1 : 1 000 (pdf)

výkres dopravy 1 : 1 000 (pdf)

výkres inženýrských sítí 1 : 1 000 (pdf)

Výkres etapizace a VPS 1 . 1 000 (pdf)

schématický řez komunikací 1 : 100 (pdf)

dopravní posouzení příloha (pdf)

 

Využití územní studie bylo schváleno dne 4. 7. 2018.

Nastavení cookies