Územní studie Liberec Na Zápraží

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb.

 

textová část (pdf)

výkres širších vztahů 1: 5000 (pdf)

komplexní urbanistický návrh včetně regulací 1: 1000 (pdf)

výkres koordinace inženýrských sítí 1: 1000 (pdf)

výkres veřejně prospěšných staveb 1: 1000 (pdf)

 

Veřejné představení proběhne v pondělí 5. 12. 2016 od 16 hod. v zasedací místnosti č. 202 (budova radnice nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1). K návrhu územní studie je možné se vyjádřit formou námitky (osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být řešením územní studie přímo dotčeno) a nebo připomínky (kdokoliv) do 7 dnů od veřejného projednání. Posledním dnem podání je pondělí 12. 12. 2016.