Územní studie Radčice u Krásné Studánky U Lípy

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

poloha území a kompoziční vazby 1 : 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1 : 2 000 (pdf)

nové parcelní uspořádání 1 : 1 000 (pdf)

hlavní výkres 1 : 1 000 (pdf)

koordinační výkres 1 : 1 000 (pdf)

výkres dopravní infrastruktury 1 : 1 000 (pdf)

výkres technické infrastruktury 1 : 1000 (pdf)

výkres etapizace 1 : 1000 (pdf)

příloha - Předběžné zhodnocení základových poměrů a možnost likvidace srážkových vod  (pdf)

Využití územní studie bylo schváleno dne 12. 8. 2020.

Nastavení cookies