Územní studie Ruprechtice Vilapark Horská

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

výkres širších vztahů 1 : 5 000 (pdf)

komplexní urbanistický návrh včetně regulací 1 : 1 000 (pdf)

výkres koordinace inženýrských sítí 1 : 1 000 (pdf)

výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 1 000 (pdf)

dopravní studie (pdf)

uliční profily 1 : 200 (pdf)

detail okružní křižovatky 1 : 250 (pdf)

chodník U Pramene 1 : 1 000 (pdf)

obalová křivka průjezdu autobusu 1 : 250 (pdf)

obalové křivky průjezdu autobusu a návěsové soupravy 1 : 250 (pdf)

příklady z jiných měst

Brno perspektiva (jpg)

Brno půdorys (jpg)

Praha perspektiva (jpg)

Praha půdorys (jpg)

Eschenpark perspektiva (jpg)

Eschenpark půdorys (jpg)

Lohbach perspektiva (jpg)

Lohbach půdorys (jpg)

Využití územní studie bylo schváleno dne 13. 8. 2020. Aktualizace územní studie byla provedena k 3. 3. 2022.

 

Nastavení cookies