změna č. Z1_C

Změna územního plánu pro veřejné projednání

Závazná část změny územního plánu

textová část [pdf]

grafická část:

výkres základního členění území 1: 5 000 [pdf] legenda [pdf]

hlavní výkres 1: 5 000 [pdf] legenda [pdf]

Odůvodnění změny územního plánu

textová část [pdf]

změnový text [pdf]
grafická část:
koordinační výkres 1: 5 000 [pdf] legenda [pdf]

 

Veřejné projednání návrhu změny č. Z1_C územního plánu se koná v úterý 15. 11. 2022 od 15:00 následně po skončení veřejného projednání změny č. Z1_B v zasedací místnosti č. 11 historické budovy radnice. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem pro podání je úterý 22. 11. 2022.

 

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

Nastavení cookies