změna č. 1

Zastupitelstvo města Český Dub usnesením č. 2/2020 ze dne 2. 3. 2020 vydalo změnu č. 1 územního plánu Český Dub, která nabyla účinnosti 4. 5. 2020.

Závazná část změny územního plánu

opatření obecné povahy [pdf]

textová část [pdf]

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]

2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

3. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění změny územního plánu

opatření obecné povahy [pdf]

textová část [pdf]

text s vyznačením změn [pdf]

grafická část:
4. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]

5. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 [pdf]

Nastavení cookies