Podmínky přijetí

 

Podle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), strážníkem může být občan České republiky, který

 1. je bezúhonný,
 2. je spolehlivý,
 3. je starší 18 let,
 4. je zdravotně způsobilý,
 5. dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
 6. má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“).

V souladu s ust. § 1a zákona o obecní policii je čekatelem zaměstnanec obce zařazený do obecní policie, který splňuje podmínky § 4 odst. 1 písm. a) až e) zákona o obecní policii.

 

Bezúhonnost:

Podle ust. § 4a zákona o obecní policii bezúhonným pro účely tohoto zákona není ten,

 1. kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
 2. jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
 3. jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž může být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
 4. kdo v čestném prohlášení podle odstavce 2 uvede nesprávné údaje nezbytné pro posouzení bezúhonnosti.

Bezúhonnost uchazeče o zaměstnání strážníka podle odstavce 1 písm. a) se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců. Bezúhonnost podle odstavce 1 písm. b) a c) prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.

Spolehlivost:

Podle ust. § 4b zákona o obecní policii spolehlivým pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku

 1. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
 2. na úseku obrany České republiky,
 3. proti veřejnému pořádku,
 4. proti občanskému soužití,
 5. proti majetku,
 6. na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení,
 7. na úseku všeobecné vnitřní správy spáchaný tím, že porušil povinnost nebo nedodržel zákaz stanovený právními předpisy na úseku zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu 7), nebo h) podle § 28 odst. 1 nebo 2, jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.


Podmínka opakovaného uznání vinným z přestupku podle předchozího odstavce je splněna, jestliže rozhodnutí o odpovědnosti za některý z přestupků uvedených v předchozím odstavci nabude právní moci před uplynutím 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o odpovědnosti za některý z těchto přestupků spáchaných týmž pachatelem.
Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.
Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, kdo uvedl nesprávné údaje v čestném prohlášení.


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 06.05.2021 14:25