změna č. 1

Zastupitelstvo obce Bílá dne 28. 4. 2021 vydalo usnesením č. 33/21 změnu č. 1 územního plánu, která nabyla účinnosti dne 19. 5. 2021.

Závazná část změny územního plánu

textová část:
opatření obecné povahy [pdf]

návrh změny [pdf]

grafická část:


1. výkres základního člení území A 1: 5 000 [pdf]

    výkres základního členění B 1: 5 000 [pdf]

2. hlavní výkres A 1: 5 000 [pdf]

    hlavní výkres B 1: 5 000 [pdf]

3. výkres koncepce technické infrastruktury A 1: 5 000 [pdf]

    výkres koncepce technické infrastruktury B 1: 5 000 [pdf]

4. výkres VPS, VPO a asanací A 1: 5 000 [pdf]

    výkres VPS, VPO a asanací B 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění změny územního plánu

textová část:

opatření obecné povahy [pdf]

odůvodnění změny [pdf]

změnový text [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres A 1: 5 000 [pdf]

    koordinační výkres B 1: 5 000 [pdf]

7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu A 1: 5 000 [pdf]

    výkres předpokládaných záborů půdního fondu B 1: 5 000 [pdf]

Nastavení cookies