změna č. 1b

Zastupitelstvo obce Bílá dne 19. 9. 2018 vydalo usnesením č. 61/2018 změnu č. 1b územního plánu, která nabyla účinnosti dne 20. 10. 2018.

Závazná část změny územního plánu

textová část:
opatření obecné povahy [pdf]

návrh změny [pdf]

grafická část:
1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
 

Odůvodnění změny územního plánu

textová část:

opatření obecné povahy [pdf]

odůvodnění změny [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]

legenda - 1. část, 2. část, 3. část [pdf]

7. výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1: 5 000 [pdf]

 

Nastavení cookies