změna č. 2

návrh změny č. 2 územního plánu Dlouhý Most pro veřejné projednání

textová část:
návrhová část změny územního plánu [pdf]

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf], legenda [pdf]
2. hlavní výkres část A 1: 5 000 [pdf],  hlavní výkres část B 1: 5 000 [pdf], legenda [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury část A 1: 5 000 [pdf], výkres koncepce veřejné infrastruktury část B 1: 5 000 [pdf], legenda [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací část A 1: 5 000 [pdf], výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací část B 1: 5 000 [pdf], legenda [pdf]

Odůvodnění územního plánu

textová část:
odůvodnění změny územního plánu [pdf]

text s vyznačením změn [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres A 1: 5 000 [pdf], koordinační v
6. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf], legenda [pdf]

 

 

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Dlouhý Most se koná ve středu  19. 1. 2022 od 16:00 hodin formou on-line přenosu do sítě veřejného internetu prostřednictvím webového odkazu https://vconf.liberec.cz/VPzm.c2DL.Most.

V rámci uvedeného webového odkazu bude možné sledovat veřejné projednání a zároveň se aktivně zapojit. Před kliknutím na webový odkaz prosíme o vypnutí mikrofonu. Budete-li mít zájem vstoupit do diskuze, tak zmáčkněte tlačítko „přihlásit se do diskuze. Vstoupit do diskuze budete moci až v okamžiku, kdy vás k tomu vyzve pořizovatel. Na tento okamžik si zapněte mikrofon.

Poučení:

  1. Námitky proti návrhu změny mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti a nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.
  2. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.
  3. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
  4. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám uplatněným po stanovené 7 denní lhůtě od veřejného projednání se nepřihlíží.
  5. Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

Nastavení cookies