změna č. 1 ÚP

Zastupitelstvo obce Hlavice usnesením ze dne 5. 8. 2019 vydalo změnu č. 1 územního plánu Hlavice.

 

Opatření obecné povahy - závazná část [pdf]

Opatření obecné povahy - odůvodnění [pdf]

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Změna územního plánu pro 2. opakované veřejné projednání

Závazná část změny územního plánu

textová část [pdf]
grafická část:
1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf] legenda [pdf] 

2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf] legenda [pdf] 

Odůvodnění územního plánu

textová část [pdf]
grafická část:
3. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]

legenda 1. část2. část3. část [pdf]

4. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
5. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf] legenda [pdf]

 

2. opakované veřejné projednání návrhu 1. změny územního plánu Hlavice se koná ve středu 12. 6. 2019 od 16. hodin ve společenské místnosti místního pohostinství (č. p. 64, Hlavice). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem podání je středa 19. 6. 2019. 

Podání musí být učiněno písemně na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo na podatelnu Magistrátu města Liberce. Nebo může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

Upravený návrh 1. změny územního plánu bude projednáván v rozsahu těchto úprav:

Východní část pozemku parc. č. 353/12 v katastrálním území Hlavice byla zahrnuta do zastavitelných ploch bydlení – rodinné domy. V předešlém návrhu 1. změny územního plánu Hlavice pro opakované veřejné projednání byl součástí nezastavitelných ploch zemědělských – orná půda a trvale travní porosty.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Změna územního plánu pro opakované veřejné projednání

Závazná část změny územního plánu

textová část [pdf]
grafická část:
1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf] legenda [pdf] 

2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf] legenda [pdf] 

Odůvodnění územního plánu

textová část [pdf]
grafická část:
3. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]

legenda 1. část2. část3. část [pdf]

4. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
5.výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf] legenda [pdf]

 

Opakované veřejné projednání návrhu 1. změny územního plánu Hlavice se koná ve středu 6. 12. 2017 od 17. hodin ve společenské místnosti místního pohostinství (č. p. 64, Hlavice). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Upozornění: Vzhledem k technickým problémům se zveřejněním dokumentace na webu, se prodlužuje doba možnosti uplatnění námitek a připomínek o 20 dní. Posledním dnem podání není středa 13. 12. 2017, ale úterý 2. 1. 2018. 

Podání musí být učiněno písemně na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo na podatelnu Magistrátu města Liberce. Nebo může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

Upravený návrh 1. změny územního plánu bude projednáván v rozsahu těchto úprav:

Pozemky parc. č. 60/1, část 59, část 353/12, 747 v katastrálním území Hlavice byly zahrnuty do zastavitelných ploch bydlení – rodinné domy. V předešlém návrhu byly součástí nezastavitelných ploch zemědělských – orná půda a trvale travní porosty.

______________________________________________________________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Změna územního plánu pro veřejné projednání

Závazná část změny územního plánu

textová část [pdf]
grafická část:
1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres1: 5 000 [pdf]
3.výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

textová část [pdf]
grafická část:
5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7.výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

Námitky proti návrhu 1. změny územního plánu Hlavice mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději o 7 dnů (středa 13. 4. 2016) ode dne veřejného projednání, které se koná ve středu 6. 4. 2016 od 17. hodin na obecním úřadě v Hlavici, může každý uplatnit své připomínky a dotčení vlastníci námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Podání musí být učiněno písemně a to na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.