projednávané

ÚZEMNÍ STUDIE ÚS2 JEŘMANICE

textová část (pdf)

výkres širších vztahů 1: 5000 (pdf)

hlavní výkres 1: 1000 (pdf)

výkres koordinace inženýrských sítí 1: 1000 (pdf)

výkres veřejně prospěšných staveb a etapizace 1: 1000 (pdf)

schéma uličního prostoru (pdf)

Nad rámec stavebního zákona se pořizovatel rozhodl zveřejnit návrh územní studie k písemnému připomínkování v termínu do 15 dnů ode dne doručení oznámení na úřední desce. Posledním dnem podání je pondělí 10. 1. 2022.

Protože stavební zákon nepožaduje projednávání územní studie a tedy ani nestanovuje způsob jejího projednání, rozhodl se pořizovatel, že obešle jednotlivě osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být řešením územní studie přímo dotčeno a dále orgány veřejné správy, které mohou být navrženým řešením dotčeny na jimi zákonem chráněných zájmech.

Uvedené osoby mohou dát k návrhu územní studie námitku v písemné podobě. V námitce musí být uvedeno, s čím uvedené osoby nesouhlasí včetně zdůvodnění. Podání námitky automaticky neznamená, že jí bude vyhověno. Vyhodnocení podaných námitek bude součástí dokumentace územní studie. Námitku není potřeba posílat v případě souhlasu s navrženým řešením.

Orgány veřejné správy mohou podat své vyjádření v písemné podobě. Pokud se nevyjádří, má se za to, že s návrhem územní studie souhlasí.

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

Nastavení cookies