územní studie Křižany (lokalita BI 9, BI 10)

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

situace širších vztahů 1 : 20 000 (pdf)

koordinační situační výkres 1 : 500 (pdf)

komplexní urbanistický návrh 1 : 500 (pdf)

situační výkres technické infrastruktury 1 : 500 (pdf)

výkres etapizace 1 : 500 (pdf)

vzorové řezy 1 : 50 (pdf)

 

Nad rámec stavebního zákona se pořizovatel rozhodl zveřejnit návrh územní studie k písemnému připomínkování v termínu do  středy 9. 6. 2021.

 

Poučení:
Protože stavební zákon nepožaduje projednávání územní studie a tedy ani nestanovuje způsob jejího projednání, rozhodl se pořizovatel, že každý může nejpozději do středy 9. 6. 2021 uplatnit připomínku. V připomínce musí být uvedeno, s čím uvedené osoby nesouhlasí včetně zdůvodnění. Podání připomínky automaticky neznamená, že jí bude vyhověno. Vyhodnocení podaných připomínek bude součástí dokumentace územní studie. Připomínku není potřeba podávat v případě souhlasu s navrženým řešením.

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.