územní studie Křižany (lokalita BI 9, BI 10)

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

situace širších vztahů 1 : 20 000 (pdf)

koordinační situační výkres 1 : 500 (pdf)

komplexní urbanistický návrh 1 : 500 (pdf)

situační výkres technické infrastruktury 1 : 500 (pdf)

výkres etapizace 1 : 500 (pdf)

vzorové řezy 1 : 50 (pdf)

Využití územní studie bylo schváleno dne 18. 8. 2021.

 

 

Nastavení cookies