2. změna územního plánu

nový návrh změny č. 2 územního plánu pro veřejné projednání včetně vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2 územního plánu na udržitelný rozvoj území

výroková část

textová část návrhu (pdf)

výkres základního členění území 1: 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
výkres koncepce veřejné infrastruktury 1 : 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (pdf)

 

odůvodnění

textová část odůvodnění (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1:50 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

 

vyhodnocení vlivů změny č. 2 na udržitelný rozvoj území

vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu na udržitelný rozvoj území (pdf)

vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Všelibice na životní prostředí (pdf)

doplnění k ploše Z1 (pdf)

Veřejné projednání nového návrhu změny č. 2 územního plánu Všelibice včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se koná v pondělí  3. 1. 2022 od 15:00 hodin formou on-line přenosu do sítě veřejného internetu prostřednictvím webového odkazu https://vconf.liberec.cz/VPzm.c.2Vselibice.

V rámci uvedeného webového odkazu bude možné sledovat veřejné projednání a zároveň se aktivně zapojit. Před kliknutím na webový odkaz prosíme o vypnutí mikrofonu. Budete-li mít zájem vstoupit do diskuze, tak zmáčkněte tlačítko „přihlásit se do diskuze. Vstoupit do diskuze budete moci až v okamžiku, kdy vás k tomu vyzve pořizovatel. Na tento okamžik si zapněte mikrofon.

Poučení:

  1. Námitky proti novému návrhu změny č. 2 územního plánu Všelibice pro veřejné projednání včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti a nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
  2. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.
  3. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
  4. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám uplatněným po stanovené 7 denní lhůtě od veřejného projednání se nepřihlíží.
  5. Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

nový návrh změny č. 2 územního plánu pro opakované společné jednání včetně vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2 územního plánu na udržitelný rozvoj území

výroková část

textová část návrhu (pdf)

výkres základního členění území 1: 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
výkres koncepce veřejné infrastruktury 1 : 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (pdf)

 

odůvodnění

textová část odůvodnění (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1:50 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

 

vyhodnocení vlivů změny č. 2 na udržitelný rozvoj území

vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu na udržitelný rozvoj území (pdf)

vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Všelibice na životní prostředí (pdf)

 

Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyhlášky oznamující projednání návrhu územního plánu. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. Veřejná vyhláška je v souladu s ustanovením § 25 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., doručena patnáctým dnem ode dne vyvěšení. Veřejná vyhláška je vyvěšena od 29. 9. 2020 a bude sejmuta 13. 11. 2020.

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

Připomínky je možné podat na formuláři, který lze stáhnout zde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

UPOZORNĚNÍ PRO DOTČENÉ ORGÁNY. SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ, KTERÉ SE MĚLO KONAT 16. 3. 2020, BYLO ZRUŠENO.

nový návrh změny č. 2 územního plánu pro společné jednání včetně vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2 územního plánu na udržitelný rozvoj území

výroková část

textová část návrhu (pdf)

výkres základního členění území 1: 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
výkres koncepce veřejné infrastruktury 1 : 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (pdf)

 

odůvodnění

textová část odůvodnění (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

 

vyhodnocení vlivů změny č. 2 na udržitelný rozvoj území

vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu na udržitelný rozvoj území (pdf)

vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Všelibice na životní prostředí (pdf)

 

Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyhlášky oznamující projednání návrhu územního plánu. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. Veřejná vyhláška je v souladu s ustanovením § 25 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., doručena patnáctým dnem ode dne vyvěšení. Veřejná vyhláška je vyvěšena od 17. 2. 2020 a bude sejmuta 2. 4. 2020.

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

Připomínky je možné podat na formuláři, který lze stáhnout zde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh 2. změny pro společné jednání


textová část návrhu (pdf)

textová část odůvodnění (pdf)

hlavní výkres - zákres změn (pdf)

hlavní výkres - platný stav (pdf)

výkres koncepce veřejné infrastruktury - zákres změn (pdf)

výkres koncepce veřejné infrastruktury - platný stav (pdf)

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - zákres změn (pdf)

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - platný stav (pdf)

koordinační výkres - zákres změn (pdf)

koordinační výkres - platný stav (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu - zákres změn (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu - platný stav (pdf)

výkres základního členění území - zákres změn (pdf)

výkres základního členění území - platný stav (pdf)

 

Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do pondělí 16. 1. 2017. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno písemně a to na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

návrh zadání 2. změny (pdf)

Každý může uplatnit své připomínky nejpozději do pondělí 6. června 2016. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno vždy písemně a to: - poštou na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování,

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,

- osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce,

- elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u,

- elektronicky na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

Nastavení cookies