107. změna ÚPML

Návrh 107. změny územního plánu pro veřejné projednání projednávaný zkráceným postupem včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

textová část návrhu [pdf]

hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

výkres dopravy 1 : 5 000 [pdf]

výkres veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 1 : 5 000 [pdf]

textová část odůvodnění [pdf]

změnový text [pdf]

koordinační výkres 1 : 5 000 [pdf]

výkres vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu 1 : 5 000 [pdf]

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [pdf]

 

Veřejné projednání návrhu změny územního plánu se koná v pondělí 9. 8. 2021 od 16:00 v zasedací místnosti č. 11 historické budovy radnice (Nám. Dr. E. beneše 1/1, 460 59 Liberec 1). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem pro podání je pondělí 16. 8. 2021.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

Nastavení cookies