87. změna ÚPML

Návrh 87. změny územního plánu města Liberce pro společné jednání (fáze projednání dle § 50 stavebního zákona) včetně projednání vyhodnocení vlivu 87. změny územního plánu města Liberce na udržitelný rozvoj území

textová část dokumentace

návrh [pdf]

odůvodnění [pdf]

vyhodnocení vlivů 87. změny územního plánu města Liberec na životní prostředí [pdf]

vyhodnocení vlivů 87. změny územního plánu města Liberec na udržitelný rozvoj území [pdf]

grafická část

hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

koordinační výkres 1: 5 000 [pdf] legenda [pdf]

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

příloha č. 1 [pdf]

Každý může uplatnit písemně své připomínky k návrhu pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do pondělí 15. 1. 2018. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. 

 

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh zadání 87. změny územního plánu města Liberce (fáze projednání dle § 47 stavebního zákona)

 

návrh zadání (pdf)

 

Každý může uplatnit své připomínky k návrhu zadání nejpozději do pondělí 27. února 2017. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno vždy písemně a to:  - poštou na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování,

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,

- osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce,

- elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u,

- elektronicky na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

 

 

Nastavení cookies