88.C změna ÚPML

Návrh 88.C změny ÚPML pro společné jednání

Usnesením zastupitelstva č. 278/2017 ze dne 26. 10. 2017 byla rozdělena na 88. C1 a 88. C2 změnu.

textová část:

textová část [pdf]

odůvodnění [pdf]

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [pdf]

vyhodnocení vlivů na životní prostředí [pdf]

Na základě upozornění dotčeného orgánu, že jsou v dokumentaci vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a vyhodnocení vlivů na životní prostředí formální chyby, jsou tyto dokumentace nově zveřejněny s opravenými formálními chybami, které po obsahové stránce nevyvolávají žádné změny! 

grafická část:

hlavní výkres 1 1: 5 000 [pdf]

hlavní výkres 2 1: 5 000 [pdf]

výkres dopravy 1 1: 5 000 [pdf]

výkres dopravy 2 1: 5 000 [pdf]

výkres veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 1 1: 5 000 [pdf] 

výkres veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 2 1: 5 000 [pdf] 

koordinační výkres 1 1: 5 000 [pdf]

koordinační výkres 2 1: 5 000 [pdf]

výkres vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu 1 1: 5 000  [pdf]

výkres vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu 2 1: 5 000  [pdf]

Každý může uplatnit písemně své připomínky k návrhu pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do pondělí 24. 7. 2017. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. 

Podání musí být učiněno písemně a pouze na adresu Magistrátu města Liberce (Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1) nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Také může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

Nastavení cookies