Zpravodaj


Inzerce v Libereckém zpravodaji

Ceník, informace, možnosti


Aktuální vydání Libereckého zpravodaje k dispozici ke stažení v *.pdf.

 


Vydává: Magistrát města Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec.
Povoleno: MK ČR E 11813.
Náklad: 50 000 kusů.
Redakční rada: Jiří Čeček, Tomáš Kysela, Květa Vinklátová, Zora Machartová, Dana Lysáková, Ondřej Červinka, Pavel Chmelík .
Šéfredaktor: Pavel Chmelík, tel. 731 681 090, chmelik.pavel@magistrat.liberec.cz.
Vychází: 11x ročně.
Kontakt: , tel.: 731 681 090.

Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce.