Zpravodaj


Inzerce v Libereckém zpravodaji

Ceník, informace, možnosti


Aktuální vydání Libereckého zpravodaje k dispozici ke stažení v *.pdf.

 

Vydává: Magistrát města Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec.

Povoleno: MK ČR E 11813.

Náklad: 50 000 kusů.

Redakční rada: Jiří Čeček, Tomáš Kysela, Květa Vinklátová, Martina Rosenbergová, Zora Machartová, Dana Lysáková, Ondřej Červinka, Pavel Chmelík .

Šéfredaktor: Pavel Chmelík, tel. 731 681 090, .

Vychází: 11x ročně.

Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce.
Kontakt: , tel.: 731 681 090.

 

UložitUložit

UložitUložit

 

UložitUložit